background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 14 اسفند 1401

کمیته رفاهی و ورزشی

اولین جلسه کمیته رفاهی و ورزشی انجمن شرکتهای صنعت پخش مورخ 1401/12/13در دفتر انجمن صنعت پخش برگزار گردید . در این جلسه دبیر محترم کمیته جناب آقای بهمن صدر در ابتدا ضرورتهای ده گانه تشکیل کمیته واولویتهای اصلی کمیته را به صورت مبسوط تشریح نمودند ، سپس اعضای محترم کمیته با بیان دیدگاههای خود تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه ورزش و خدمات رفاهی را ضروری دانسته و مشارکت کلیه مدیران شرکتهای عضو را جهت تقویت کمیته اعلام نمودند. درادامه جلسه تدوین دستورالعملهای اجرایی کمیته جهت بهره مندی اعضا و پرسنل و خانواده های آنان از امکانات و خدماتی که در آینده اجرایی میگردد را در کمیته تصویب نمودند . روابط عمومی انجمن شرکتهای صنعت پخش فارس