background

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره آموزشی حسابداران مراکز توزیع شرکتهای عضو انجمن صنعت پخش

دوره آموزشی مرور روشهای حسابداری پخش ، همسویی سیاست ها و ایجاد وحدت رویه در پی گیری مطالبات ،نحوه ارسال گزارشات مورد نیاز مراکز درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی ، استعلام اعتبار مشتریان و روشهای برخورد با مشتریان بد حساب وباز خوانی مراکز بدهکار وپر ریسک در روز یک شنبه مورخ 1401/12/7از ساعت 11:00الی 12:30با حضور بیش از 30مدیر مالی حسابدارارشد شرکتهای عضو انجمن در دفتر انجمن صنعت پخش برگزارگردید.