background

اخبار و اطلاعیه ها

نویسنده: مدیر سایت 07 اسفند 1401

جلسه کمیته آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی

اولین جلسه کمیته آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی انجمن شرکتهای صنعت پخش فارس در روز شنبه مورخ 1401/12/06در دفتر انجمن تشکیل گردید . دراین جلسه مدیران شرکتهای عضو با بیان نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده خود به انسجام بیشتر اعضا تاکید نمودند ودر ادامه خواستار حمایت بیشتر هیات مدیره از مطالبات صنفی شدند . جناب آقای مهندس قبادی، دبیر کمیته با جمع بندی نظرات قول مساعد دادند موضوع مطالبات از مجموعه دانشگاه را در اولویت برنامه های انجمن قرار خواهد داد. در ادامه درخواست اعضا جهت معرفی نماینده حقوقی و وکیل نیز مطرح گردید که از سوی نماینده کمیته قول همکاری داده شد. موضوع الزام دانشگاه و بازرسان به رصد فاکتورهای شرکتها جهت تفکیک شرکتهای مجوز دار وزیر پله نیز مورد بحث و تبادل نظر گرفت . که نماینده کمیته قول ارجاع به هیأت مدیره و پی گیری را به مدیران محترم عضو اعلام نمودند. روابط عمومی انجمن شرکتهای صنعت پخش فارس