background

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری همایش آموزشی انجمن شرکتهای صنعت پخش

این همایش با مشارکت وهمکاری انجمن شرکتهای صنعت پخش و مرکز آموزش علمی -کاربردی خانه کارگر فارس در تاریخ 1401/11/26 در سالن آمفی تئاتر مرکز فنآوری صنایع شیمایی شهرک صنعتی شیراز، با رویکرد تاکید بر نقش آموزشهای کاربردی جهت ارتقاءوبهبود عملکرد سازمانی اجرا گردید . دراین همایش ابتدا ریاست هیات مدیره انجمن با تشریح برنامه های تدوین شده آموزشی ، اجرای آموزشهای مورد نیاز اعضا را وظیفه انجمن دانستند و این امر را مستلزم همکاری دوجانبه شرکت های پخش و کمیته آموزش و ارایه پیشنهادات سازنده جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت ومقطع دار مورد نیاز اعلام نمودند . سپس با معرفی مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی انجمن پخش ، آمادگی انجمن را جهت شناسایی و معرفی نیروهای مورد نیاز اعضا را برای مخاطبین تشریح نمودند . در بخش دیگر همایش ریاست مرکز آموزش علمی – کاربردی ظرفیتها ورشته های مختلف آن مرکز را معرفی و پتانسیل های شرکتهای پخش جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات جهت تدوین رشته های کارشناسی فروش ویا سایر رشته های مورد نیاز صنعت پخش را برشمردند . در این همایش که به منظور انعکاس ارتباطات وتعامل نزدیک دانش وصنعت در قالب تفاهم نامه همکاری انجمن شرکتهای صنعت پخش و مرکز اموزش علمی – کاربردی تشکیل گردید ، دانشگاه و انجمن بر ضرورت همکاری بیشتر اعضا و مجموعه تاکید نمودند . در ادامه همایش سخنران مدعو استاد ومحقق برجسته آقای مهندس نصرت اله نصیری با اجرای یک برنامه آموزشی جذاب با موضوع دو سوتوانی سازمانی وسبک مدیریت شرکتهای پخش ، تجارب ودانش خودرا که حاصل سالها تجربه وکسب علم در زمینه مدیریت در شرایط رقابتی کنونی است را به مخاطبین ارایه نمودند و برغنای همایش افزودند. ((روابط عمومی وکمیته اجرایی همایش انجمن شرکتهای صنعت پخش))