background

اخبار و اطلاعیه ها

گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره ی چهارم ((مرداد1397 الی دی ماه 1401 ))

مقدمه : بدون شک انعکاس مستندات و رویدادهای انجمن علاوه بر اینکه زمینه بهره برداری وانتفاع کلیه اعضای محترم را به همراه دارد دیدگاهها وبرداشتهای مختلف از نحوه حرکت واستراتژیهای اتخاذ شده در زمان های مختلف واقتضا مدیریت بر حسب شرایط را به تصویر می کشد و خط مشی آیندگان را با بهره گیری از نقاط قوت وپوشش ضعف ها میسر می سازد . بنابراین بررسی و مطالعه عملکرد وتجربیات تدوین شده ،علاوه بر شناخت فرصتها و تهدیدها در حوزه کار تشکل ، از یک طرف انجمن را با حذف عوامل مخرب از رکود وتوقف باز میدارد واز طرف دیگر با حمایت از عملکرد قوی وایجا فرصت برای هیات مدیره آنها را در مسیر خود مصمم میسازد . هیات مدیره دور چهارم ضمن ارج نهادن به تلاشهای صورت گرفته وتقدیر وتشکر از پایه گذاری و بستر سازی وتهیه زیر ساخت مناسب در ادوار گذشته ، افتخار دارد ضمن پیروی از جریان روبه رشد فعالیتهای موثر در گذشته که همواره در جهت حفظ حقوق ،منافع مشروع وبهبود فضای کسب وکار اعضا بوده است ، با رویکرد برنامه محوری وتدوین استراتژیهای مناسب ومقتضی با شرایط با نشست های مختلف ودعوت از متخصصین و نخبگان صنعت پخش و هم اندیشی با اساتید وپیشکسوتان خبره در حوزه کسب وکار بهترین ومطلوب ترین سیاستها را با خرد جمعی اتخاذ و برنامه ها ی متناسب با ا هداف را انتخاب ودر جهت نیل به آن اهتمام جدی نماید. همانگونه که همه مدیران وصاحبان کسب وکار در حوزه پخش و فروش واقفند ،پروژه های تغییر رویه و ومتقاعد سازی سازمانها وجلب مشارکت نهادهای حاکمیتی نیازمند سالها پیگیری جهت جانمایی واستقرار در موقعیت مناسب است که بحمد الله به دلیل وفاق وهمدلی اعضا و قدرت تشکل در حال بروز ونمود است وبه یقین میتوان گفت امروزه تشکل انجمن شرکتهای صنعت پخش در مقایسه با گذشته نه تنها توانسته است با قدرت وقوت از منافع مشروع اعضا دفاع نماید بلکه زمینه اجرای سیاستهای انجمن را در مجاری سازمانها ونهاد ها تثبیت ، القا ودر فرایند تصمیم سازی مشارکت فعال نماید. آنچه در این مقال آورده شده است بخشی از فعالیتها ورویدادها ی قابل نگارش و دستاوردهای کمی وبرخی از پروژه های اجرایی یا در دست اقدام هیات مدیره است که قطعا بدون مساعدت اعضا وتشریک مساعی مدیران محقق نمی شد و نمایندگان شما در هیات مدیره بدون حمایت ومظاهرت اعضا به آن نایل نمی گردید. تاریخچه و انتخابات : انجمن صنعت پخش فارس ،بوشهر وکهگیلویه وبویر احمد که افتخار میزبانی فعالین صنعت پخش را از سال 1387 در فارس برعهده دارد طی سه دوره گذشته ، همواره درصدد انتخاب بهترین وشایسته ترین مدیران جهت تصدی هیات مدیره بوده است ودر دور چهارم نیز مثل ادوار قبل با معرفی کاندیداهای با تجربه، با دانش ومصمم پا به عرصه انتخابات گذاشت . مجمع عمومی شرکتهای صنعت پخش که درتاریخ 21/4/97در سالن فن آوری شهرک صنعتی بزرگ شیراز با معرفی کاندیداهای جدید ودیدگاهای متفاوت وبه منظور ایجاد تحول و حضورتاثیر گذار بر سازمانها ونهادهای دولتی جهت رفع موانع فعالیتهای صنعت پخش با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید ودرنهایت با آرای مدیران وروسای شرکتهای پخش ، نفرات ذیل انتخاب ومعرفی گردیدند. 1- آقای عبدالرضا دیداری رئیس هیات مدیره 2-آقای اسماعیل خدابخشی نایب رئیس هیات مدیره 3- آقای مالک نیری دبیر وعضو اصلی هیات مدیره 4- آقای حمید رضا کنگیا خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره 5- آقای شهرام دهداری عضو اصلی هیات مدیره 6-آقای محمدرضا رعنایی عضو اصلی هیات مدیره 7- آقای احمدرضا سبزعلیان عضو اصلی هیات مدیره 8- آقای بهمن صدر بعنوان علی البدل اول هیات مدیره 9- آقای فرزین پیمان بعنوان علی البدل دوم هیات مدیره هم چنین آقای محسن انصاری بعنوان بازرس اصلی وآقای شهرام کوکبی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب و فعالیت خودرا جهت تحقق اهداف اعلام شده آغاز نمودند. اهداف هیات مدیره : • فراهم آوردن امکان صدور وتمدید مجوز فعالیت پخش وتوزیع در شاخه های مختلف صنعت پخش با اخذ موافقت ودریافت مجوزهای لازم از سازمان صنعت معدن وتجارت استان توسط انجمن جهت تسریع و حمایت از فعالیتهای نوپا وتسهیل شرایط فعالیت شرکتها وکاهش بوروکراسی اداری . • مساعدت وتلاش جهت تسهیل صدور مجوزهای شرکتهای با پتانسیل توسعه فعالیت از استانی به منطقه ای واز منطقه ای به گستره فعالیت سراسری وکشوری با هدایت وبهره گیری از توان ونفوذ منتخبین انجمن در نهادها وسازمانهای بالادستی مرتبط . • تلاش در جهت توسعه وافزایش تعداد اعضای انجمن صنعت پخش از طریق شناسایی شرکتهای فاقد شناسنامه وسوق دادن آنهابه سمت عضویت در انجمن جهت متحد الشکل عملکردها وهمچنین شناسایی وهدایت شرکتهای تازه تاسیس به منظور تقویت وبنیان تشکل وتاثیر گذاری مناسب در تمامی عرصه ها . • ایجاد فضای تعامل ،هم اندیشی وهمفکری با صاحب نظران صنعت جهت تبادل نظر واستقرار نظام مدون ،مطلوب وبهینه فعالیتها وفرایندهای پخش وجلوگیری از رقابت ناسالم . • ایجاد فرصتهای آموزشی وفراهم آوردن امکان آموزش حین خدمت ودوره های مقطع دار دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی تخصصی به منظور ارتقا سطح دانش فردی وسازمانی وبهبود شرایط بهره وری شرکتهای عضو. • فراهم آوردن امکان بهره گیری ازتجربیات مدیران موفق وپیشکسوتان صنعت پخش از طریق برگزاری جلسات ،نشستهای تخصصی ، گردهم آیی ها ،تشکیل کارگاههای آموزشی وسمینارهای تخصصی. • هم اندیشی ومشورت دادن به ادارات وسازمانهای دولتی جهت سوق دادن آیین نامه ها ودستورالعمل ها عملیاتی وا جرایی صادره بسمت رفع موانع وتسهیل فرایند های مرتبط با صنعت پخش . • ایجاد زمینه ارتباط وفراهم آوردن فرصت وامکانات استفاده از تجارب شرکتهای نوآور وخلاق در جهت استفاده از تکنولوژیهای نوین نرم افزاری وسخت افزاری جهت ارتقا اعضا. • فراهم آوردن فرصت های همکاری متقابل با سازمانها ونهادها جهت کسب فرصتهای حضور در بخش دولتی و ارایه نظرات کارشناسانه ورفع اختلافات موجود و ارایه خدمات مشورتی به اعضا. • ایجاد فضا و بستر همکاری نزدیک با سازمانهای نظارتی وادارات بازرسی جهت ارایه راهکارها ونظرات کارشناسانه که در آن ضمن رفع مشکلات اعضا ، از بروز موارد مشابه وایجاد پرونده های حقوقی وفشارهای آتی نیز کاسته شود . • برگزاری جلسات ونشستهای تخصصی با هماهنگی بین اعضا وسازمانها جهت حل مشکلات اعضا ی انجمن صنعت پخش • کمک به اعضا وشرکتها جهت اعتبارسنجی متعاملین بویژه تولیدکنندگان وتامین کنندگان برون استانی ورفع دغدغه ها ونگرانی های عدم شناخت در مباحث مالی . • ایجاد کمیته های حل اختلاف وشورای های انضباط کار جهت رسیدگی به مشکلات اعضا در خصوص مشتریان ونیروهای مشکل دار • ایجاد فرصت واستفاده از ظرفیت موسسه مشاوره شغلی وکاریابی جهت جذب نیروها ی با استعداد که بعنوان دغدغه صاحبان کسب وکار مورد درخواست اعضا بوده است . • فراهم آوردن امکان استفاده از موسسه های خدماتی و رفاهی وورزشی با انعقاد قرارداد وتفاهم نامه همکاری با شرایط وتخفیفات گروهی برای اعضا وخانواده های آنان . • ایجاد فرصت های آموزشی حین خدمت از طریق تفاهم نامه های آموزشی با موسسات آموزشی ومراکز دانشگاهی جهت برخورداری از آموزشهای نوین جهت اعضا. • فراهم آوردن امکان مشارکت همه اعضا در تصمیم گیریها ، با توسعه وتشکیل کمیته های تخصصی وبرگزاری جلسات مستمر و نشستهای مورد نیاز بر حسب موارد وارجاعات اعضا در موضوعات مختلف . اعم از مشکلات حوزه دارویی ، غذایی ،آرایشی بهداشتی ، تجهیزات پزشکی وسایر ... • ایجاد ارتباط وتعامل نزدیک با کلیه ارگانها ،نهادها ، تشکل ها ،اتحادیه ها و....جهت پیشبرد اهداف ومقاصد مشروع انجمن برنامه های هیات مدیره : با عنایت به اینکه انجمن متشکل از اعضای بسیار فرهیخته، با تجربه وصاحب اندیشه های نو در تمامی عرصه هاست وپتانسیل اخذ بهترین تصمیم ها واجرای بهترین شیوه های راهبردی را در تمامی ابعاد و حوزه فعالیت ها بارها به اثبات رسانده است، همواره بر کسب نظرات کارشناسانه اعضا و ارایه نقطه نظرات سازنده با تکیه بر مذاکرات مستمر وتشکیلات جلسات ،رایزنی با نهادها ، سازمانها وتشکل ها در حوزه های مختلف تاکید داشته است ، و برای نیل به دستاوردهای مطلوب واثر بخشی مستمر سعی نموده است با رویکرد تعامل محور وبا ایجاد بسترهای عملیاتی اجرایی با توسعه کمیته هایی تخصصی وراه اندازی کمیته های جدید ،از ظرفیت وتوانایی مدیران وروسای محترم پخش هرچه بیشتر بهره مندگردد تا بتواند مشکلات اعضا را از طریق توان داخلی بدون اتکا به سایر سازمانها حل وفصل وبهترین تصمیمات را در زمان بحران اخذ نماید ، ازاین رو تلاش گردیده است با تقویت ارکان خود وتوجه ویژه به کمیته ها ی تخصصی وجلب مشارکت پیشکسوتان ومدیران با سابقه به غنای انجمن بیفزاید. در همین راستا علاوه بر کمیته های تخصصی شرکتهای دارویی وتجهیزات پزشکی ، کمیته شرکتهای مواد غذایی وشوینده ،کمیته آموزش ومنابع انسانی ، کمیته تخصصی توسعه راهبردی انجمن ، کمیته رفاهی وورزشی ، کمیته شرکتهای آرایشی وبهداشتی و... نیز توسعه داده تا امکان بهره مندی از دانش وتجربه تمامی اعضا در حوزه های مختلف پخش در زمینه بهبود امور ورفع مشکلات فراهم گردد وبا نقشه راه وبرنامه های مدون ادامه مسیر دهد. • تشکیل جلسات مستمر با اعضا توسط هیات مدیره در خصوص موارد مطرح شده جهت هم اندیشی وارایه راه حل به منظور رفع مشکلات وموانع مطرح شده. • طرح موضوعات در کارگروههای تخصصی وکمیته های مربوطه با دعوت از کارشناسان حقوقی وبیمه ای ،مالیاتی ویا سازمان صمت ،اتاق بازرگانی ،دانشگاه علوم پزشکی ،سازمان بازرسی وتعزیرات در موضوعات کلان . • برگزاری جلسات ونشست های تخصصی وانجام مکاتبات لازم با مقامات استانی وطرح موضوعات ومشکلات اعلام شده در سطوح عالی تصمیم گیری استان . • انعکاس موضوعات ومشکلات کلان در سطح کشوری به سازمانها ووزارتخانه های مربوطه از طریق انجمن ملی ایران یا مکاتبات مستقیم. • انعقاد قرارداد وتفاهم نامه های همکاری با موسسات آموزشی جهت بهره گیری از امکانات وفضاهای آموزش وتعامل دوطرفه جهت انتقال تجربیات صنعت پخش به موسسات در جهت تدوین سرفصلهای آموزشی وتاسیس رشته های مورد نیاز وبرنامه ریزی آموزشهای کوتاه مدت وپودمانی ومقطع دار ودوره های تخصصی MBAو DBA با بهترین موسسه هاو آموزشهای تخصصی از جمله دانشگاه جامع علمی وکاربردی خانه کارگر ، موسسه آموزش عالی ماد ،موسسه آموزشی شام شام وآموزشگاه بازار آفرین در زمینه هنرهای تجسمی وکارگاههای فنی وحرفه ای ویژه اعضا وخانواده های آنان • انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مراکز خدماتی رفاهی وموسسه های بیمه ای به منظور ارایه خدمات به اعضا وخانواده های آنان همانند تفاهم نامه ارایه خدمات بیمه تکمیلی وثالث ومسئولیت مدنی و...... با بیمه معلم وقرارداد استفاده از خدمات اقامتی مجموعه رستورانهاو سالن های ورزشی واستخر هتل بزرگ شیراز • تفاهم نامه وانعقاد قرار داد مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی سوگند عدالت ونداد پارسه جهت ارایه خدمات مشاوره حقوقی وقضایی به اعضای محترم. • همچنین از اقدامات وتصمیمات بسیار مهم هیات مدیره تقویت دبیرخانه بعنوان بازوی اجرایی وعملیاتی هیات مدیره است که در قالب مدیریت روابط عمومی ،مدیریت امور اجرایی ، مدیریت امور اداری اعضا را درابعاد مختلف کاری ازجمله : حوزه شناسایی شرکتها ،ارتباط با سازمانها ، تسهیل فرایندها ،ارایه خدمات سریع ومتناسب با درخواستها ، پی گیری مطالبات اعضا ، رفع اختلافات وحل وفصل تنشها ، ارایه مشاوره های توسعه کسب وکار مورد نیاز ، همراهی با اعضا در سازمانها ودوایر مختلف دولتی و دهها خدمات دیگر رااز بالقوه به بالفعل در آورده است که قطعا آثار آن در بلند مدت با توجه به رویکرد حل مسئله و رفع موانع ومشکلات اعضا ، ملموس تر ومشهودتر میگردد. • ایجاد موسسه مشاوره شغلی وکاریابی انجمن صنعت پخش از اقدامات بسیار مهم وموثر هیات مدیره می باشد که می تواند تمامی دغدغه های مشکلات روابط کار ، تامین منابع انسانی ،انعقاد قراردادهای کار وبرخی از مشکلات موجود در حوزه جابجایی نیروها را برطرف نماید . خط مشی هیات مدیره : هیئت مدیره دوره چهارم که با هدف ایجاد تغییر اساسی درنگاه سیستم های نظارتی ودولتی به صنعت، پا به عرصه انتخابات گذاشت توانست با ارایه دهها طرح وبرنامه کاربردی از جمله برگزاری نشست های تخصصی واستفاده از ظرفیت حضور پیشکسوتان وافراد با تجربه ومدیران حرفه ای وظرفیت بسیار بالای انجمن ملی که متشکل از مدیران عامل توانمند در عرصه صنعت توزیع کشوری می باشند سعی نموده است تصویری قدرتمند از پخش و توان عملیاتی واثر بخشی وکارایی صنعت در موازنه اقتصادی بعنوان حلقه اساسی تولید وعرضه را نمایش دهد تا در ادامه بتواند با این رویکرد بر سازمانها ونهادهای دولتی مرتبط وتصمیم گیرنده در حوزه فعالیت پخش اثر بخش و جایگاه صنعت پخش را متعالی تر سازد تا زمینه وبستر خدمات رسانی به صنعت پخش هموارتر گردد. علاوه بر رویکرد فوق، هیات مدیره با تاکید بر اولویت رفع دغدغه های فعالین صنعت پخش در حوزه منابع انسانی علاوه بر ایجاد فرصته های آموزشی مطلوب، تلاش کرده است گامی فراتر درجهت تامین منابع انسانی را با راه اندازی موسسه مشاوره شغلی وکاریابی جهت شناسایی نیروهای مستعد وهدایت ومعرفی به اعضا بردارد و به جد پی گیری نماید تا با آغاز وشروع به کار آن زمینه تحول در جذب نیروهای متخصص وتحصیل کرده جهت ایجاد شرایط ومزیت رقابتی را فراهم نماید. همچنین هیات مدیره با عزم جدی به منظور ایجاد تشکل قوی با جذب شرکتهای فعال استانی، منطقه ای وسراسری وتشویق وترغیب به عضویت دایم ، همواره در صدد هم افزایی گروهی وجلوگیری از رقابت ناسالم وغیر حرفه ای از سوی شرکت های فاقد شناسنامه بوده است ودر صدداست با همکاری اعضا نسبت به شناسایی کلیه پخش های فعال حقیقی وحقوقی وبه عضویت درآوردن آنان، ضمن ارتقا بنیان تشکل نسبت به دوره های قبل ، زمینه بروز برخی از مشکلات از جمله ریزش وجابجایی بی قاعده نیروها جلوگیری واین مهم را به سامان برساند. عملکرد هیات مدیره با عنایت به همسویی وهم افزایی اعضای هیات مدیره در تصمیم گیریهای کلان وانتخاب استراتژی های عملیاتی واجرایی با محوریت خدمات رسانی ورفع موانع فعالیت در صنعت پخش با توجه به انعکاس فعالیت وبازخورد وگزارشات اعضای صاحب نظر می توان اظهار داشت دوره چهارم هیات مدیره در زمینه اجرای برنامه ها و همکاری با اعضا در عرصه های مختلف توانسته است رضایت نسبی اکثریت اعضا را در هنگام بروز مشکلات وتسهیل فرایندها کسب نماید وامیداست با توجه به شکل گیری جریان روبه رشد انجمن که نتیجه سالها تلاش همکاری اعضا محترم با نمایندگان منتخب خود است در نقطه قابل اتکایی قرار گیرد واین حرکت روبه رشد با توجه به زیر ساخت وپایه گذاری صورت گرفته در سالهای آتی جهش خواهد خواهد یافت واعضا با اطمینان بیشتری به آینده ای روشن تر خواهند رسید. اهم دستاوردهای هیات مدیره • با عنایت به اینکه هیات مدیره پوشش وجذب حداکثری شرکتها جهت تقویت تشکل را دراولویت برنامه های خویش قرارداده است ،طی دوره خدمت گذاری توانسته است ضمن شناسایی شرکتهای فاقد مجوز با برگزاری جلسات متعدد توجیهی وترغیبی ، در خشان ترین کارنامه را در بین کل شعب کشور کسب نماید و زمینه عضویت بیش از 150شرکت را فراهم وتعداد اعضای انجمن را از 153 عضو در ابتدای سال 97 (قبل از شروع دوره هیات مدیره چهارم) به 310 شرکت در حال حاضر افزایش داده است (بالغ بر100 درصد رشد) و بالاترین میزان مشارکت اعضا وشرکتهای پخش را در کل کشور نصیب استان فارس نماید کاری که در پایتخت کشور با تعداد کثیر شرکتهای پخش رقم نخورده است و این مهم علی رغم شرایط بد اقتصادی ورکود فعالیتها به دست آمده ، که نشان از حمایت وحضور فعالین پیشگام استان فارس ،بوشهر وکهیگیلویه وبویر احمد و تلاشهای بی وقفه کلیه عوامل اجرایی است. • اخذ مجوز های دولتی وتامین امنیت تردد کامیونهای حمل ونقل ولجستیک شرکتهای توزیع در اعتصابات سراسری آبان سال 1398که تقریبا تمامی محورهای مواصلاتی استان با شرایط بحران روبرو بود ونیازمند هماهنگی کلان واخذ حمایت وپشتیبانی از استانداری وفرمانداری و شورای تامین استان ، به منظور تسهیل شرایط فعالیتهای توزیعی وحفظ اموال و سلامت نیروها با کمترین اختلال در عملکرد شرکتها . • در بحبوبه همه گیری کرونا ودر ابتدای تخصیص واکسن کرونا به عوامل در معرض خطر ومواجه با بیماران کرونا ،انجمن صنعت پخش توانست با رایزنی واخذ سهمیه لازم نسبت به واکسینه نمودن طیف گسترده ای از اعضا در چند مرحله پیش از بسیاری از مشاغل اقدام عملیاتی نماید واین امکان فقط با سماجت وپیگیریهای مکرر وفشار به نهادهای تصمیم گیرنده استانی که با کمک ومساعدت سازمان بازرسی کل کشور دراستان به دست آمد. • فراهم آوردن شرایط وامکان توزیع اقلام مورد نیاز در مواجه با همه گیری بیماری کرونا با اولویت بندی توزیع توسط شرکتهای پخش عضو انجمن وهمچنین تصمیم سازی توزیع اقلام تولیدی در استان توسط شرکتهای پخش با رایزنی دانشگاه علوم پزشکی ونظام پزشکی وانجمن داروسازان. • فراهم آوردن امکان حضورنمایندگان تشکل در شوارای گفتگوی استان واخذ کرسی حضور نمایندگان انجمن صنعت پخش در جلسات بخش خصوصی ودولتی که یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در حوزه صنعت تولید وتوزیع وصنایع وسازمانهای مرتبط استان می باشد. • از بین بردن موانع عرضه وتوزیع کالاهای اساسی بویژه روغن که از سوی اتحادیه ،اصناف وفروشگاههای زنجیره وسراسری به سمت انحصار وخروج از چرخه شرکتهای پخش تصمیم گیری شده بود که با تشکیل جلسات متعدد با تعزیرات ،سازمان صمت وجهاد کشاورزی توزیع کالاهای اساسی در استان توسط پخش از سرگرفته شد. • تغییر کاربری دفتر انجمن صنعت پخش از مسکونی به اداری که علاوه بر رفع محدودیتهای گذشته وافزایش ارزش افزوده قابل توجه ،امکان وفرصت اخذ مجوز فعالیتهای ذیل اساسنامه من جمله خدمات آموزشی ، کاریابی ، مشاوره ای در حوزه های مختلف را برای انجمن در آینده در محل دفتر انجمن فراهم میسازد. • تهیه بانک اطلاعات صنعت پخش یا کتاب زرد ،حاوی اطلاعات کلیه شرکتهای صنعت پخش وتولیدکنندگان استانی مرتبط که می تواند پاسخگوی کلیه بازدیدکنندگان ومخاطبین حوزه پخش قرار گیرد.( مجموعه حاضر با همکاری شرکت رویدادسازان توسعه چاپ گردیده است ودر اختیار کلیه کاربران قرار گرفته است.) • مشارکت در تحریر فصل نامه ونشریه صنعت پخش وصنایع غذایی استان که گامی مهم جهت ارایه تصویری روشن وتخصصی از فعالیتهای صنعت پخش در عرصه های مختلف به هم استانیهای عزیز می باشد. • تفاهم نامه همکاری صنعت توزیع ودانشگاه جامع علمی کاربردی ،که آغازی است بر ایجاد فضای به اشتراک گذاری تجربیات طرفین وحل مشکلات صنعت پخش با استفاده از ظرفیت علمی اساتید دانشگاهی وشناسایی تکنولوژی وفن آوری های دانش بنیان جهت انتقال واستفاده در صنعت توزیع از یک طرف وهدایت جریان های آموزشی وپیش بینی نیازهای آموزشی وارایه به دانشگاه جهت راه اندازی رشته های کاربردی صنعت پخش جهت ارتقا سطح دانش وتحصیلات اعضا که انجمن صنعت پخش افتخاردارد بعنوان پیشتاز درسطح کشور برای اولین بار رشته تخصصی کاردانی فروش را با ظرفیت پذیرش 100نفر در هر ترم تحصیلی در دوره کاردانی وکارشناسی ایجاد نماید. • یکی از دغدغه ها ی مهم مدیران وروسا در صنعت پخش موضوع وچالش تامین منابع انسانی ومشکلات مربوط به ریزش وجابجایی نیروها ،ایجاد نگرانی ،و جایگزینی نیروها بوده است ، در همین راستا ودر جهت رفع مشکلات ، انجمن صنعت پخش توانسته است با اخذ مجوز راه اندازی موسسه مشاوره شغلی وکاریابی تخصصی صنعت پخش به کمک اعضا بیاید و با ارتباط گیری با حوزه های تامین منابع انسانی وسوق دادن نیروهای مستعد جویای کار به مساعدت همکاران بشتابد. • از جمله اقدامات مهم وتاثیر گذار در هیات مدیره تشکیل کمیته انضباطی ومشاوره ای روابط کار در حوزه های تخصصی لست که مستقیما به مشکلات روابط کار کارفرمایی وکارگری می پردازد و بعنوان جلسه پیش رسیدگی حل اختلاف مورد حمایتهای قانونی وضمانت اجرایی است و همانند مراجع حل اختلاف اداره کار عمل می نماید. • اخذ موافقت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی در خصوص کاهش حضور مسولین فنی وجلوگیری از الزام حضور تمام وقت مسول فنی در شرکتهای توزیعی . • اخذ موافقت تخصیص سهمیه سوخت ژنراتورهای مولدو تامین برق انبارهای شرکتهای توزیعی (شرکتهای توزیع کننده محصولات زنجیره سرد) • جلوگیری وممانعت از اجرای طرح محدودیت تردد ناوگان حمل ونقل شرکتها در حوزه شهر شیراز از طریق تشکیل جلسات رایزنی با روسای شوارای ترافیک وحمل ونقل استان . • اخذ موافقت تخصیص سوخت ناوگان دیزلی شرکتهای توزیع وپخش در جایگاهها با اریه معرفی نامه انجمن. • ارایه معرفی نامه های اعتباری به سازمانهای درخواست کننده در خصوص تعیین اعتبار شرکتهای عضو . • ایجاد شرایط دریافت بیمه های درمان ،تکمیلی ، حوادث ، ثالث ومسولیت وسایر با انعقاد قرارداد همکاری با شرکت بیمه معلم . • جلب مشارکت وهمکاری بانک های خصوصی جهت ارایه خدمات مورد نیاز اعضا . اهم جلسات،مصوبات و نتایج : الف- جلسات داخلی 1 ) 26/4/97 با حضورهیات مدیره ، تعیین سمت اعضای هیات مدیره وانتخاب دارندگان حق امضا وتقسیم مسولیتها ووظایف رئیس ، دبیر ،خزانه دار ، پیش بینی بودجه ونحوه تحقق بودجه وبرنامه ریزی مشارکت . 2 ) 1/5/97 با حضور هیات مدیره ، تایید آیین نامه های کمیته های تشکیل شده واعمال اصلاحات ، مصوبه تغییر دارندگان حساب بانکی وتعیین حدود واختیارات خزانه دار در برداشتها وپرداختها وتنخواه گردان . 3 )8/5/97 با حضور هیات مدیره ،انتخاب نماینده حل اختلاف وکمیته سه نفره شرکتهای دارویی در دانشگاه ، مصوبه انتخاب نوع انجام مکاتبات رسمی قابل استناد غیر از فضای مجازی ایمیل وفاکس جهت انجام مکاتبات درون سازمانی ، تعیین رابط کمیته آموزش با موسسات آموزشی وحدود وظایف واختیارات ، مشخص نمودن مسئول آی تی و بازسازی سایت انجمن . 4 )15/5/97 با حضور هیات مدیره ،تحویل وتحول اسناد تجاری ومالی از هیات مدیره قبل به جدید ،تشکیل کمیته جذب ومشارکت وعضو گیری وشناسایی شرکتهای فعال غیر عضو ،مصوبه نحوه پی گیری مطالبات شرکتها در زمان انتقال وتاسیس وابطال داروخانه ، تعیین مبلغ تنخواه گردان ونحوه هزینه کرد . 5 )12/6/97 با حضور هیات مدیره ، مصوبه تعیین حدود واختیارات کمیته منابع انسانی ونحوه تهیه بانک اطلاعاتی اعضا ونیروهای شاغل ، نیاز سنجی آموزش توسط کمیته اموزش وبرنامه ریزی اجرا وتحقق نیازهای آموزشی، پی گیری مشکلات تردد ناوگان از طریق سازمان حمل ونقل بار شهری وتشکیل جلسه با معرفی نمایندگان هیات مدیره ، 6 ) 11/7/97 با حضور هیات مدیره، طرح مشکلات پیمانکاران وداروخانه های واگذاری با تشکیل جلسه در دانشگاه ودعوت از متولیان حوزه دارو ، ارایه سرفصلهای آموزشی به اتاق بازرگانی فارس وهماهنگی اجرا، امکان سنجی اخذ پروانه فعالیت از مجرای صنعت پخش با اخذ مجوزهای لازم از سازمان صمت ، مصوبه ارایه گزارش امور محوله به دبیرخانه ومدیر اجرایی در پایان هرماه . 7 )23/7/97 با حضور هیات مدیره ، ارایه گزارش عملکرد سه ماهه توسط دبیر انجمن ، بررسی امکان برگزاری گردهم آیی وسمینار صنعت پخش ، تدوین آیین نامه نحوه همکاری ومعرفی مشتریان بد حساب در صنف غذا ، 8 ) 13/8/97 با حضور هیات مدیره، برگزاری جلسه با مسولین سازمان صمت وتشریح اهداف هیات مدیره وارایه نفطه نظرات وپیشنهادات تسهیل فضای کسب وکا ر، مصوبه طرح موضوع مشکلات مالی شرکتها با مراکز درمانی در شورای گفتگو ومعرفی نمایندگان منتخب به شورا ، بررسی موضوع تشکیل جلسه با اماکن واخذ مجوز وجلوگیری از فعالیت شرکتهای فاقد مجوز با همکاری نیروی انتظامی . 9 ) 21/8/98 با حضور هیات مدیره، بررسی امکان دریافت سهمیه لاستیک با همکاری مدیران لجستیک شرکتها ، مصوبه انجام مکاتبات اداری با دانشگاه علوم پزشکی وواحدهای تابعه با سامانه فرزین ، مصوبه تجهیز دفتر انجمن وخرید ملزومات اداری وابزار کاری مورد نیاز ، مصوبه توسعه کمیته جذب با همکاری کلیه اعضای هیات مدیره وتقسیم بندی جغرافیایی محل استقرار شرکتها. 10 )5/9/97 با حضور هیات مدیره، بررسی تدوین آیین نامه مرجوعی کالا در شرکتهای دارویی وطرح د رانجمن داروسازان واخذ تاییدیه اجرا ، ایجاد وحدت رویه توسط شرکتهای دارویی از طریق کمیته دارویی در خصوص مشتریان بد حساب . 11 )17/9/97 با حضور هیات مدیره ،بررسی نحوه پی گیری مطالبات شرکتهای دارویی از مراکز درمانی ، برنامه ریزی تشکیل جلسه با معاونتهای هفت گانه دارویی جهت پی گیری مطالبات . 12) 19/9/97 با حضور هیات مدیره، امکان سنجی برگزاری سمینار در تاریخ 25/9/97 ،مصوبه تحرک بخشی بیشتر فعالیتهای انجمن از طریق دبیرخانه ومدیریت اجرایی ، لزوم تسریع در مکاتبات واستعلامات مشتریان بد حساب واطلاع رسانی به اعضا . 13 )3/10/97 با حضور هیات مدیره ، رفع موانع توزیع وتشکیل جلسات ستاد توزیع با حضور نمایندگان انجمن ، مصوبه آغاز همکاری های آموزشی وبرون سپاری بخش از آموزشهای تخصصی به موسسات آموزشی با عقد تفاهم نامه، انجام مکاتبات لازم جهت راه اندازی اتوماسیون اداری انجمن. 14 )18/10/97 با حضور هیات مدیره، تشکیل جلسه با انجمن داروسازان در خصوص مشکلات شرکتهای دارویی، ارایه پروپوزال اولیه برگزاری سمینار صنعت پخش توسط کانون توسعه ، پایه گذاری کمیته اجرایی ودبیرخانه همایش . 15 )1/11/97 با حضور هیات مدیره،جلسه با مدیر موسسه آموزشی شام شام وبررسی شیوه همکاری، مصوبه تدوین آیین نامه کمیته رفاهی و ورزشی ، پی گیری حرفه ای موضوع آموزش متناسب با نیاز واعلام نظر اعضا از طریق امکانات انجمن . 16 )15/11/97 با حضور هیات مدیره ، برنامه ریزی برگزاری جلسه در خصوص مشتریان بدهکار با دکتر خشنود معاون جدید غذا ودارو ، مصوبه تقدیر از هیات مدیره قبل وکمیته دارویی ، انجام مکاتبه با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای ، مصوبه درخواست خرید کاربری از اتوماسیون اداری چارگون جهت ارتباط اداری با شعب انجمن ملی تصویب آیین نامه کمیته آموزش ومنابع انسانی . 17 )13/12/97 با حضور هیات مدیره ،مصوبه اهدای هدایای نوروزی به مدیران وروسا و اعضا وشرکتها، مصوبه ارسال هدایای برای سازمانها ونهادی همکار ومرتبط ، مصوبه ارجاع مشکل داروخانه دکتر اژدری به کمیته حل اختلاف دانشگاه . 18 )19/1/98 هیات مدیره ارایه گزارش عملکرد سال 97 پیش بینی بودجه وروشهای جذب بودجه وتخصیص منابع واعتبارات ارایه برنامه های کانون توسعه در زمینه اجرای سمینار پی گیری جلسه با مدیریت شرکت شهرگهای صنعتی در خصوص زمینهای واگذار شده پیش بینی برنامه ها وترسیم نقشه راه واستراتژیهای سال 98 تشکیل کمیته های سه گانه علمی ، اجرایی، معرفی واحدهای نمونه در سمینار 19 )2/2/98 با حضور هیات مدیره، گزارش حضور دبیر وریاست محترم از مجمع انجمن ملی ایران، تهیه پلن اسپانسرینگ همایش وسمینار، مصوبه تنظیم گزارش عملکرد شرکتها به سازمان صمت ، بررسی موضوع استعفای خزانه دار با توجه به ماموریت وانتقال به مشهد . 20 )17/2/98 با حضور هیات مدیره ،مصوبه حضور حداکثری وتشکیل جلسات مستمر در خصوص برگزاری همایش ، مصوبه جذب واستخدام نیروی جدید جهت انجام امور دفتر ی ودبیرخانه انجمن ، مصوبه تعیین حقوق ودستمزد و نحوه تنظیم قرار داد همکاران مستقر در دبیرخانه . 21 )30/2/98 با حضور هیات مدیره ،تشکیل جلسه در خصوص پروانه اشتغال وبهره برداری ناوگان در شورای ترافیک ، ارایه برنامه ها ی اجرایی سمینار وکنداکتور برنامه ، مصوبه تشکیل کمیته تخصصی رسیدگی به اختلافات کارگری وکارفرمایی، مصوبه برگزاری دوره های آموزش قوانین وروابط کار . 22 )8/3/98 با حضور هیات مدیره ،مصوبه تهیه مقدمات اجرای سمینار تهیه لیست مدعوین ، مصوبه تشکیل کمیته ها ظرف هفته جاری جهت تشریح برنامه سمینار ودعوت همگانی ، مصوبه ملاقات با شرکتهای متقاضی اسپانسریگ سمینار جهت مشارکت حداکثری . 23)13/3/98 با حضور هیات مدیره ،مصوبه نهایی برگزاری سمینار در تیرماه 98 با قوت وقدرت ، تعیین هزینه ثبت در سمینار آموزشی ، مصوبه سین برنامه وتقسیم بندی وظایف دبیرخانه در اجرای سین ، تعیین مسیر های تبلیغاتی برگزاری سمینا جهت بلد خبری . 24) 19/3/98 با حضور هیات مدیره، تشکیل جلسه کمیته برگزاری سمنار با حضور مدیران ومجریان کانون توسع فارس . 25 )29/3/98 با حضور هیات مدیره، تقسیم وظایف و وتفکیک لیست پیگیری دعوت از میهمانان سمینار وشرکتهای عضو توسط هر یک از اعضای هیات مدیره ، برنامه ریزی نشست هم اندیشی در خصوص مشکلات تردد ناوگان با مدیران سازمان حمل ونقل بار شهری ، تجلیل از نفرات برگزیده ونیروهای فعال شرکتهای پخش از طریق قرعه کشی . 26) 9/4/98 با حضور هیات مدیره، مصوبه اجرای همایش در تاریخ 12/4/98 ،مصوبه دعوت از استاندر محترم ریاست اتاق ریاست سازمان صمت ، تعزیرات , مدیر کل جهاد کشاورزی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی با دعوت حضوری هیات مدیره ، مصوبه خرید هدایا ویزه میمهانان خاص تا سقف 250 هزار تومان برای هر نفر . 27) 11/4/98 با حضور هیات مدیره ،جلسه با مدیران شعب صنعت پخش و ارایه دیدگاه ها و جمع پیشنهادات جهت ارایه در سمینار . 28) 13/4/98 با حضور هیات مدیره، مصوبه بررسی صلاحیت ادامه همکاری خانم کاظمی در دبیرخانه توسط دبیر محترم . 29 )24/4/98 ارایه گزارش سمینار توسط دبیر محترم وتشکر از زحمات کلیه اعضا وشرکتهای عضو وبررسی نقاط قوت وضعف سمینار ، مصوبه مکاتبه در خصوص پوشش خیری وضعف های آن . 30 )30/5/98 با حضور هیات مدیره ،مصوبه برگزاری جلسه با معاونین بازرسی غذا ودارو دانشگاه ، مصوبه برگزاری مسابقات فوتبال توسط کمیته رفاهی وورزشی ، تشکیل جلسه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در شرکتها، برگزاری آموزش قوانین وروابط کار وتنظیم قرارداد با همکاری اداره کار . 31 11/6/98 هیات مدیره برنامه ریزی تشکیل جلسه با دادستان شیراز در خصوص مشکلات اجرای حقوقی فروش نقدی دارو مصوبه تشکیل کمیته حل اختلاف شرکتهای دارویی ومشتریان در انجمن مصوبه شناسایی ودعوت از شرکتهای بدون مجوز در دفتر انجمن جهت تشویق به عضویت 32 25/6/98 هیات مدیره برنامه ریزی برگزاری مسابقات فوتبال ومصوبه هزینه ثبت نام وتعیین تنخواه اجرای مسابقات راه اندازی سایت شرکت با همکاری شرکت دنیای هوشمند 33 8/7/98 هیات مدیره برآورد هزینه برگزاری وتهیه هدایای مسابقات فوتبال برنامه ریزی بازدید از شرکتهای پخش به منظور دریافت نظرات وپیشنهادات وارایه مشکلات مصوبه شناسایی شرکتهای برتر و قدردانی از شرکتهای بهداشتی وغذایی بوسیله ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی 34 22/7/98 هیات مدیره مصوبه ارایه پیش نویس قرار داد پیمانکاران دانشگاه در خصوص اخذ تضامین اعتباری لازم مصوبه انجام مکاتبات لازم وپی گیری از اورژانس واداره تربیت بدنی جهت اعزام نفرات در حین مسابقات مصوبه تعیین مبلغ حضور بهیار وپرستار در زمان اجرای مسابقات 35 29/7/98 هیات مدیره تشکیل جلسه در خصوص مشکلات شرکتهای دارویی با حضور نمایندگان دانشگاه وانجمن داروسازان مصوبه پایش میزان اعتبار مراکز دولتی وپیمانکار جهت جلوگیری از فروش بی رویه به مراکز بدهکار مصوبه ایین نامه اجرایی نحوه تعامل شرکتها در خصوص داروهای یخچالی ومرجوعی از داروخانه 36 12/8/98 هیات مدیره جلسه تکمیلی با مدیران دارویی ونظارت دانشگاه در خصوص پیمانکاران مصوبه یکسان سازی نحوه دریافت تضامین از مشتریان دارویی توسط شرکتها مصوبه اخذ تضامین از پیمانکاران مطابق استاندارد شرکتها 37 2/9/98 هیات مدیره مصوبه تجلیل از شرکتهای برتر وحایز رتبه در مسابقات فوتسال قهرمانی شرکتهای پخش با حضور مسولین استانی پیگیری تخصیص سهمیه بنزین به وسایط نقلیه نیروهای پخش بویژه فروشندگان از استانداری مدیریت پخش فرا ورده های نفتی مصوبه هماهنگی جهت برگزاری دوره های اموزشی MBA 38 26/9/98 هیات مدیره مصوبه تقسیم هزینه های برگزاری مسابقات فوتسال براساس هزینه حضور وبخش باقیمانده از محل درامدهای انجمن 39 9/10/98 هیات مدیره ارایه گزارشی از برگزاری کمیته شعب در اصفهان توسط دبیر محترم ارایه طرح راه اندازی فروشگاه اینترنی جهت خدمات رسانی به اعضا مصوبه حضور فعال در فضای مجازی اینستاگرام وواتساپ وتلگرام توسط خانم کوشکی ودبیرخانه 40 25/10/98 هیات مدیره جلسه با حضور دکتر قادری وارایه مشکلات وتقاضای طرح در محافل رسمی در جهت دریافت موافقت های قانونی مصوبه پی گیری امکان سنجی تغییر کاربری دفتر از مسکونی به اداری مصوبه خرید خط تلفن جهت دبیرخانه با توجه به توسعه فعالیتها ونیاز به هماهنگی با شرکتها مصوبه پرداخت هزینه ایاب وذهاب وتلفن به دبیرخانه مصوبه استفاده پاره وقت از نیروی حسابداری جهت تهیه گزارشها وثبت رویدادهای مالی 41 8/11/98 هیات مدیره مصوبه فراخوان ودعوت از شرکتهای عضو جهت برگزاری کلاسهای آموزشی مصوبه رایزنی با اتاق بازرگانی در خصوص تسهیل دریافت کارت عضویت وپرداخت مشوق مصوبه برنامه ریزی جلسه با ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت طرح مشکلات مصوبه تدوین آیین نامه تشکیل شورا وجلسه سازش روابط کار 42 23/11/98 هیات مدیره مصوبه دریافت مجوزهای تغییر کاربری ادفتر انجمن از شهرداری وسایر ادارات مرتبط مصوبه تخصیص بودجه هدایای نوروزی به هزینه تغییر کابری دفتر انجمن مصوبه همکاری با موسسات ووکلای حقوقی با تفاهم نامه همکاری وخدمات به اعضا با تخفیفات 43 7/12/98 هیات مدیره تشکیل جلسه با مدیر کل امور مالیاتی جهت اخذ مشاوره در خصوص مشکلات اعضا برنامه ریزی انجام مذاکرات با شرکتهای خدماتی مورد نیاز صنعت پخش از جمله شرکت فومن شیمی جهت برخوداری از محصولات با قیمت پایه مصوبه برگزاری جلسه با شرکتهای تجهیزات پزشکی جهت تامین اقلام مصرفی مقابله با کرونا 44 25/1/99 هیات مدیره ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره توسط دبیر محترم و بررسی نقاط وقوت ضعف عملکرد تعیین اولویتهای سال جاری جهت برنامه ریزی های لازم پیش بینی بودجه با توجه به هدف گذاری مصوبه تغییر کلیه سربرگها ومهرهای انجمن به انجمن صنعت پخش فار س بوشهر وکهگیلویه وبویر احمد 45 8/2/99 هیات مدیره تشکیل جلسه با دکترحیدری معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی همراه با افطاری مصوبه تعیین حق شارژ سالیانه اعضا مصوبه امکان سنجی تهیه کارت اعضا بررسی راه اندازی فروشگاه اینترنی خدمات رسانی اعضا توسط کمیته رفاهی با همکاری شرکت مایزل مصوبه خروج مدیران مستعفی وخارج شده از شرکتهای صنعت پخش مصوبه تعیین حقوق با توجه به افزایش سال جدید 46 6/3/99 هیات مدیره برگزاری نشست تخصصی با سازمان صمت در خصوص حاشیه سود شرکتهای پخش مصوبه ثبت دفاتر قانونی انجمن صنفی کارفرمایی با حضور کارشناس مالیاتی مصوبه فراخوان برخی از مدیران شرکتهای پخش در نشست هم اندیشی بررسی مشکلات 47 21/4/99 هیات مدیره مصوبه معرفی آقای مهندس دیداری بعنوان نماینده تشکل در کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حضور در نمایشگاه تجهیزات صنایع غذایی ورستورانی درج پیام تشکر وتقدیر از شرکتهای توزیع دارویی در روزنامه خبر مصوبه تفاهم نامه همکاری با موسسه آموزشی ایر فا 48 29/4/99 هیات مدیره مصوبه پی گیری ثبت وشناسه دار کردن انجمن صنعت پخش تعیین اعضا جهت هیات تحریره نشریه انجمن ارسال جوابیه دانشگاه در خصوص مشکلات شرکتهای توزیع دارویی مصوبه شکایت از گروه تلگرامی ایجاد شایعات وبدبینی در صنعت پخش 49 22/5/99 هیات مدیره مصوبه پی گیری اعضای انجمن در کمیسیون ماده 20دانشگاه در خصو ص اعلام نظر در مورد مشتریان ابطال وتاسیس تشکیل کمیته حل اختلاف با عضویت نماینده انجمن ونماینده انجمن داروسازان ومشتریان مشکل دار عقد قراردادبا موسسه حقوقی ونداد عدالت گستر پارسه در خصوص موارد حقوقی اعضا 50 12/6/99 هیات مدیره تشکیل جلسه با دکتر رزمجو در خصوص مشکلات سامانه تی تک مصوبه تشکیل جلسه همراه با صبحانه کاری در دفتر انجمن با حضور مسئولین دانشگاه انجام مکاتبات لازم به انجمن ملی در خصوص پی گیری اهانت در گروه تلگرامی 51 31/6/99 هیات مدیره تشکیل جلسه واعلام ضرورت نامه نگاری ودعوت از کلیه شرکتها در ستاد توزیع دارو طرح موضوع وتبادل نظر در خصوص مسول فنی بهداشتی در شورای گفتگو برنامه ریزی برگزاری کلاسهای آموزش سامانه تی تک 52 14/7/99 هیات مدیره مصوبه چاپ وانتشار کتاب زرد بانک جامع اطلاعات صنعت پخش با کانون توسع ارایه گزارش جلسات برگزار شده با موسسه ایرفا وشام شام حضور در جلسه ونمایشگاه محصولات مقابله با کرونا مصوبه پی گیری جدی صدور کارت بازرگانی از طریق دبیرخانه وارایه گزارش هفتگی 53 11/8/99 مصوبه بازدید مستمر از شرکتهای پخش به منظور جمع اوری نظرات وپیشنهادات هر هفته توسط بخشی از هیات مدیره مصوبه پی گیری پرداخت حق شارژتوسط اعضا 54 12/8/99 هیات مدیره مصوبه تهیه طرح در خواست از سازمان حمل ونقل شهری جهت حذف الزام پروانه اشتغال رانندگان ارایه گزارش از شرکت زیبا طیور در خصوص راه اندازی شرکت حمل ونقل ویزه شرکتهای پخش مصوبه برگزاری جلسات مجازی با توجه به تشدید کرونا 55 1/11/99 هیات مدیره بازبینی مکرر درگاه سایت انجمن وتقویت با استفاده از ظرفیتهای اعضا وتبلیغات موثر مصوبه پی گیری تغییر کاربری مطابق سند محضری وبا حضور موکلین انتخابی مصوبه تدوین فعالیتهای انجام شده در کمیته ها 56 13/11/99 هیات مدیره مصوبه راه اندازی کمیته راهبردی توسعه وتحقیق در انجمن صنعت پخش توسط اعضا مصوبه پی گیری موکد ثبت وشناسه دار کردن انجمن مصوبه تهیه و انتقال گزارشهای مالی توسط خزانه دار مصوبه برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده تصویب اساسنامه 57 27/11/99 هیات مدیره مصوبه الزام ریموو افراد غیر عضو از گروههای مجازی مصوبه تشکیل کارگروه پی گیریی حذف تردد زمانی ومکانی پیشنهادی شورای ترافیک 58 13/12/99 هیات مدیره مصوبه منوط نمودن تمدید مجوز فعالیت به الزام اخذ کارت بازرگانی بررسی اساسنامه جدید پخش های استانی مصوبه پرداخت 50 درصد هزینه کارت عضویت با مشارکت انجمن تشکیل جلسه با دعوت از نماینده اداره کل راهداری در خصوص مجوز حمل ونقل 59 15/1/1400 هیات مدیره برگزاری وبینار هیات مدیره ارایه گزارش و انعکاس کمبودهای مقالبه با کرونا جهت طرح در ستاد توزیع دارو 60 15/2/1400 هیات مدیره مصوبه الزام حضور در کلاسهای آموزشی TTAC مصوبه پی گیری جدی دریافت سهمیه واکسن از مجاری قانونی مصوبه تعیین حقوق وافزایش براساس قوانین ادراه کار 61 4/3/1400 هیات مدیره مصوبه در خواست واکسن از دانشگاه مصوبه پیگیری واکسن در صورت عدم نتیجه از دانشگاه از طریق استانداری مصوبه تحویل تراز نامه وصورتهای مالی تا پایان تیرماه 62 24/3/1400 هیات مدیره مصوبه پرداخت حق مشارکت در کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مصوبه برگزاری جلسه با کاندیدهای شورای شهر ارایه گزارش از پی گیزیهای بعمل آمده در خصوص واکسیناسیون پرسنل 63 6/4/1400 هیات مدیره مصوبه تسهیل فرایند دریافت کارت عضویت از طریق دبیرخانه مصوبه برگزاری مجمع وانتخابات بازرس در شرایط کرونایی طرح موضوع اختصاص زمین به زوم انبارهای شرکت های پخش از طریق شرکت شهرکهای صنعتی 64 2/6/1400 هیات مدیره تشکیل جلسه با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مصوبه تامین هزینه تغییرکاربری دفتر انجمن از محل شارژ ودریافت حمایت اعضا وانجمن ملی 65 6/7/1400 هیات مدیره مصوبه بررسی تشکیل کمیته انضباط کار وراههای جلوگیری از جابجایی بی رویه نیروها مصوبه تشکیل گروه استعلام منابع صنعت پخش توسط دبیرخانه راه اندازی وکلیه جابجایی ها بین شرکتها مورد تعامل اطلاع رسانی گردد. راه اندازی سامانه پیامکی اطلاع رسانی موارد ضروری 66 4/8/1400 هیات مدیره مصوبه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تصویب اساسنامه وبرگزاری انتخابات پی گیری عضویت جدید با کارت بازرگانی ترغیب شرکتها به حضور در مجمع مصوبه تصویب اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی در مجمع عمومی واصلاحات آن مصوبه درج آکهی انتخابات هیات مدیره در روزنامه خبر 67 25/8/1400 هیات مدیره برگزاری جلسه با حضور ریاست هیات مدیره انجمن ملی دکتر کارگر طرح موضوع حاشیه سود شرکتهای پخش جهت انعکاس به وزارتخانه از طریق انجمن ملی مصوبه قانون مند کردن انجمن واخذ حمایتهای قانونی از طریق انجمن ملی 68 7/9/1400 هیات مدیره مصوبه مکاتبه امکان حضور اعضای بدون کارت در انتخابات ومجمع مصوبه بررسی مدارک تایید دصلاحیت کاندیداها مصوبه انجام هماهنگی لازم در خصوص برگزاری مجمع با اجرای کانون توسعه 69 14/9/1400 هیات مدیره قرائت صورتهای مالی وگزارش عملکرد جهت ارایه در مجمع عمومی سالیانه برنامه ریزی وهماهنگی های اولیه برگزاری مجمع با مجری اولویت بندی موضوعات قابل طرح در مجمع جهت اطلاع رسانی به اعضا وجلب مشارکت در اجرا 70 20/9/1400 هیات مدیره انعقاد قرارداد همکاری با موسسه آموزشی شام شام جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت فروش مصوبه اعمال تخفیف دریافت کارت عضویت یا بازرگانی جهت اعضای انجمن 71 15/10/1400 بحث وتبادل نظر جهت چگونگی یگپارچه سازی نحوه ارایه اطلاعات توسط اعضا یا دبیرخانه تخصیص بودجه جهت تغییر کاربری دفتر انجمن از محل درامدها جلب مشارکت اعضا در مجمع جهت جبران کسری مبلغ تغییر کاربری دفتر انعقاد قرارداد همکاری با بیمه معلم جهت استفاده اعضا از بیمه های درمان تکمیلی وسایر خدمات بیمه ای 72 16/11/1400 هیات مدیره مصوبه تولید محتوای سایت توسط یکی از اعضا بعنوان روابط عمومی جهت انعکاس اخبار ورویدادها مصوبه ساخت مستند از فعالیتهای صنعت پخش جهت پخش از رسانه های عمومی مصوبه ساخت تیزر از فعالیتهای انجمن وصنعت پخش جهت ارایه در نمایشگاهها وهمایشها 73 2/12/1400 هیات مدیره مصوبه استفاده از تخفیفات پرداخت نقدی عوارض تغییر کاربری دفتر انجمن مصوبه تشکیل جلسه با درمانگاه محمد رسول الله با توجه به مکاتبه دانشگاه برنامه ریزی همکاری با ستاد توزیع دارو در خصوص تامین داروهای مورد نیاز مراکز درمانی 74 15/2/1400 هیات مدیره مصوبه اجرای ابلاغیه انجمن ملی واتاق بازرگانی جهت تغییر نام انجمن و تیپ اساسنامه تعیین زمان برگزاری وتصویب الحاقات جدید ابلاغی در خصو انجمن صنعت پخش استان فارس 75 17/1/1401 هیات مدیره ارایه گزارش عملکرد انجمن در سال 1400 توسط دبیر انجمن برنامه ریزی ارایه پیش نویس بودجه ونحوهجذب در امدهای انجمن مصوبه تقویت دبیرخانه با جذب نیروی روابط عمومی ومدیر امور اداری وعمومی مصوبه تخصیص پاداش به عوامل اجرایی انجمن متناسب با افزایش تعداد جذب 76 19/2/1401 هیات مدیره مصوبه تعیین شاخص های کلیدی عملکرد شرکتهای عضو جهت جلوگیری از ورود اعضای غیر توانمند ودارای سوابق منفی مصوبه تقویت دبیرخانه با جذب مدیر با سابقه از صنعت پخش دارای ویژگیهای ارتباطی قوی جهت ارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی مسلط به پخش ومشکلا وتوانمند در ارایه مشاوره های تخصصی در حوزه روابط کار وراه اندازی کسب وکارهای نوین پخش مصوبه اعلام حقوق ودستمزد نیروهای انجمن بر اساس نزخ های اعلامی 1401 77 2/3/1401 هیات مدیره تبادل نظر در خصوص شارژسالیانه وورودی اعضا با توجه مصوبه انجمن ملی واعلام افزایش 40درصد مصوبه پی گیری دریافت مجوز موسسه مشاوره شغلی وکاریابی وراه اندازی در دفتر انجمن تخصیص بودجه جهت تامین تجهیزات ولوازم دفتر کاریابی مصوبه تعیین مدیر دبیرخانه ومدیریت روابط عمومی وکاریابی به صورت تمام وقت با حفظ سمت تا پایان دوره هیات مدیره وبرگزاری مجمع مصوبه تعیین حقوق ودستمزد مدیر امور عمومی ، دبیرخانه وکاریابی مصوبه عقد قرارداد همکاری آموزشی با موسسه اموزش عالی ماد و بازار آفرین. مصوبه تعیین ملاکهای ارزشیابی شرکتهای پخش 78 21/3/1401 هیات مدیره بررسی پیشنهادتفاهم نامه همکاری علمی وآموزشی با دانشگاه جامع علمی وکاربردی خانه کارگر بررسی پیش نویش قرارداد واگذاری بیمارستانها به پیمانکاران ارسالی از دانشگاه برنامه ریزی وطرح مشکلات همکاران با ریاست سازمان صمت مصوبه پی گیری دریافت مجوز تاسیس شورا وکمیته انضباط کار از اداره کار 79 5/4/1401 هیات مدیره تشکیل کار گروه ساخت مستند صنعت پخش ومشکلات فعالین حوزه جهت انعکاس در رسانه برنامه ریزی گرد هم آیی مدیران صنعت جهت معرفی موسسه کاریابی ومشاوره شغلی پی گیری تشکیل جلسات حل اختلاف شرکتهای دارویی وپیمانکاران توسط کمیته دارویی وارایه نقطه نظرات هیات مدیره در کمیته مکاتبه با مدیریت شرکت پخش فراوردهای نفتی ومعرفی نماینده جهت پی گیری سوخت ژنراتورهای برق انبار شرکتها 80 21/4/1401 هیات مدیره مصوبه برگزاری گرد هم آیی مدیران در تاریخ 16/6/1401 با همکاری اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی مصوبه طراحی لوگو وسربرگ ویژه موسسه مشاوره شغلی وکاریابی مصوبه تشکیل جلسه با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای در خصوص راه اندازی سامانه صدور بارنامه توسط شرکتهای پخش 81 19/5/1401 هیات مدیره مصوبه برگزاری همایش با تولیدکنندگان شوینده وبهداشتی استان جهت معرفی محصولات مصوبه برگزری مجمع عمومی صنفی کارفرمایی صنعت پخش در تاریخ 30/6/1401 با درج آگهی واطلاع رسانی عمومی مصوبه تشکیل جلسه با انجمن داروسازان ومدیریت دارو یدانشگاه علوم پزشکی در خصوص توهین دکتر کاظمی در فضای مجازی به نمایندگان فروش شرکتهای دارویی مصوبه برگزاری گرد هم آیی مدیران دارویی با اجرای کانون تبلیغات توسع و پرداخت هزینه از طریق جذب اسپانسر توسط موسسه 82 20/6/1401 هیات مدیره مصوبه پی گیری مشکلات کمبود سوخت ناوگان حمل ونقل از استانداری وشرکت پخش فرا ورده های نفتی تشکیل جلسه با مدیران لجستیک شرکتهای پخش جهت جمع آوری پیشنهادات ونظرات جهت ارایه در جلسه معاونت فنی استانداری برنامه ریزی برگزاری کمیته شعب استانی شرکتهای صنعت پخش با میزبانی انجمن فارس در تاریخ 29/6/1401 83 10/7/1401 هیات مدیره مصوبه جابجایی برگزاری سمینار وگرد هم آیی مدیران بعلت اختلالات در ترددها و مشکلات عمومی به توصیه شورای تامین استان ارایه گزارش توزیع دارو وکمبودهای استانی با توجه به فشار واحدهای نظارتی مصوبه اعلام فراخوان از شرکتهای عضو در خصوص ارسال نظرات وپیشنهادات جهت اجرای طرح ارزیابی ورتبه بندی شرکتهای پخش 84 2/8/1401 هیات مدیره مصوبه بررسی وامکان سنجی راه اندازی اتوماسیون ا داری در فضای تحت وب جهت تبادل اطلاعات ومکاتبات بین سازمانی مصوبه پی گیری ثبت حقوقی موسسه کاریابی از طریق شناسه دار کردن انجمن ارایه گزارش در خصوص تعدادی از داروخانه های مشکل دار با شرکتهای تجهیزات پزشکی وبهداشتی مصوبه تشکیل جلسه در استان بوشهر جهت استقلال شعبه بوشهر با توجه به تکلیف اتاق بازرگانی بعنوان متولی تشکل های قانونی مصوبه تشکیل جلسه در سازمان صمت واتاق بازرگانی یاسوج جهت بررسی امکان استقلال شعبه یاسوج 85 3/8/1401 هیات مدیره تشکیل جلسه با نمایندگان تعزیرات ، سازمان صمت ، جهادکشاورزی ، بازرسی ، اصناف ، اتحادیه واعضای هیات مدیره در خصوص مشکلات توزیع کالاهای اساسی وتشکیل پرونده های تعزیراتی برای اعضا مصوبه پیگیری واعتراض به نحوه انجام بازرسی توسط سازمانها ی موازی از طریق انجام مکاتبات با داویر مختلف مصوبه طرح مشکلات صنعت پخش در کمیته وکار گروه اقدام مشترک برسی مشکلات حاشیه پایین سودصنعت پخش جهت ارایه به وزارت صمت 86 16/8/1401 هیات مدیره مصوبه برگزاری مجمع در اولین تاریخ قابل اجرا با توجه به اتمام دوره هیات مدیره مصوبه نحوه اجرا وبرگزاری سمینار صنعت پخش با رویکرد ی متفاوت در سطح جنوب کشور مصوبه فراخوان تشکیل جلسه با موسسه های پژوهشی وعلمی ودانشگاهی جهت تبادل نظر در خصوص ارزیابی ورتبه بندی شرکتهای پخش 87 8/9/1401 هیات مدیره مصوبه برگزاری مجمع عمومی ومجمع عمومی بطور فوق العاده در خصوص انتخابات هیات مدیره ،بازرسان واصلاحات وتصویب اساسنامه در تاریخ 21/10/1401 ارایه گزارش از جلسه کمیته شعب با میزبانی استان اصفهان ارایه گزارشهای ارزیابی از عملکرد شعب وجایگاه تشکل ها در سطح کشور تقدیم لوح وتندیس برترین شعبه کشور از نظر عملکرد وارتقا جایگاه در بین سازمانها وبیشترین میزان عضو در مقایسه با شعب کشور برنامه ریزی و پی گیری استقلال شعبه بوشهر با توجه به پتانسیل وتهیه مقدمات برگزاری مجمع 88 23/9/1401 هیات مدیره جلسه بررسی مجمع وموارد قابل طرح در مجمع عمومی بطور فوق العاده وبرگزاری انتخابات انجام پیش بینی های لازم وتهیه ساز و کار برگزاری مجمع وانتخابت برنامه ریزی انجام انتخابات ونحوه برگزاری مجمع جمع بندی وارایه گزارش از فعالیتهای هیات مدیره جهت ارایه در مجمع تهیه صورتهای مالی وتراز نامه عملکرد دوران هیات مدیره چهارم تهیه اطلاعیه های ثبت نام کاندیداها واطلاع رسانی به اعضا 89 10/10/140 هیات مدیره پی گیری برنامه های برگزاری مجمع وتقسیم وظایف اعضا در مورد اجرا ، مدعوین ، هماهنگی با اعضا ودعوت به حضور و جلب مشارکت وحضور حداکثری در انتخابات 90 17/10/1401 بررسی گزارشها واطلاعات قابل ارایه در مجمع عمومی بررسی مدارک واسناد ارسالی داوطلبان کاندیدا توری جهت ارایه به اتاق بازرگانی جهت رسیدگی نهایی واعلام اسامی به شرکتهای پخش ب- جلسات برون سازمانی 1 29/3/1398 مشکلات شرکتهای آرایشی وبهداشتی دکتر رزمجو غذا وداروی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز نحوه اخذ پروانه بهداشتی وارایه مشاوره در خصوص شرایط شرکتها 2 15/5/1398 آیین نامه انضباط کار در نظام کارمزدی مهندس هاشمی ومهندس رضایی اداره کار وسازمان صمت سالن همایش اتاق بازرگانی آموزش قوانین نظام حقوق کار مزدی وآیین نامه انضباط کار 3 27/6/1398 قوانین کار وتامین اجتماعی مهندس هاشمی معاونت اداره کار دفتر انجمن آموزش قوانین کار وتامین اجتماعی کارفرمایی وکارگری 4 17/7/1398 حضور در نمایشگاه بین المللی تولیدکنندگان وفعالین صنایع غذایی محل نمایش بین المللی معرفی ظرفیتهای انجمن ،شناسایی شرکتها وفعالین طرف قراردادشرکتها عضو گیری 5 22/7/1398 سامانه اس دی ام اس سامانه مدیریت توزیع کالا دکتر فلاحی و مهندس پور کارگر فن اوری سازمان دفتر انجمن اموزش سامانه مدیریت توزیع کالا برای شرکتهای توزیع کننده کالاهای مصرفی مقابله با کرونا 6 22/7/1398 مجوز بهداشتی وسامانه دکتر فلاحی مدیرت فراورده ای دانشگاه دفتر انجمن آموزش سامانه به کارشناسان آی تی وفن اوری شرکتهای عضو 7 26/7/1398 برگزاری جام فوتسال مدیران شرکتهای عضودارای تیم دفتر انجمن آشنایی با شیوه برگزاری ومقررات اجرایی مسابقه فوتسال 8 1/8/1398 جشنواره روز جهانی غذا هیات مدیره سالن اجتماعات دانشگاه شیراز حضور در جشنواره روزجهانی غذا جهت آشنایی با فعالین وتولیدکنندگان صنایع غذایی وتولیدات استان 9 20/9/1398 سامانه مدیریت کالا مهندس گودرزی فن اوری سازمان سالن فن اوری شهرک صنعتی آموزش ثبت وکنترل انبارها درسامانه مدیریت کالا 10 13/10/1398 جلسه هماهنگی فینال مسابقات مسولین ورزشی و مدیران شرکتها دفتر انجمن بررسی شیوه برگزاری وتخصیص جوایز ومراسم مرتبط 11 13/10/1398 برگزاری فینال مسابقه فوتسال هیات مدیره مسولین استانی ومدیران شرکتها سالن ورزشی امداد برگزاری مسابقه فینال با پوشش خبری وتجلیل از ورزشکاران قهرمان 12 18/10/1398 ورزشهای همگانی مهندس نجمی مسول ورزش وجوانان اداره کل تربیت بدنی دفتر انجمن صنعت پخش همکاری در برگزایر مسابقه ورزشی ومعرفی شرکتهای علاقمند به اسپانسری جهت ایجاد فرصت تبلیغاتی وبازاریابی محصولات 13 2/11/1398 آموزش سامانه تی تک مهندس ارجمند طلب فن اوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی سامانه تی تک ثبت فروش کالاهای پزشکی ودارویی در سامانه 14 2/11/1398 مشکلات سامانه تی تک مهندس گودرزی مدیر فن آوری اطلاعات دانشگاه دفتر انجمن با حضور اعضای هیات مدیره ارایه وباز خورد مشکلات 15 11/11/1398 همکاری با تولیدات بهداشتی استان اعضای هیات مدیره نمایشگاه بین المللی نشست تخصصی با تولیدکنندگان محصولات بهداشتی وارایشی استان 16 19/12/1398 توزیع اقلام ضروری مدیران شرکتهای تجهیزات پزشکی دفتر انجمن اعلام شرایط وآمادگی توزیع محصولات پزشکی مقالبه با کرونا در عید نوروز 17 25/12/1398 سهمیه بندی مواد ضدعفونی کرونا معاونت غذا وداوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر حیدری ،دکتر خسروی ونمایندگان هیات مدیره انجمن دانشگاه علوم پزشکی معاونت غذا ودارو اخذ مجوز ودستور توزیع ضدعفونی کننده ها ، دستکش ،ماسک و......... صرفا توسط شرکتهای عضو 18 17/1/1399 روند توزیع کالاهای اساسی مهندس محمود زاده ومهندس حسنی سازمان صنعت ومعدن وتجارت فارس طرح مسایل ومشکلات شرکتهای پخش وبازرسی های سازمان صمت 19 14/2/1399 تبادل نظر واخذ مشاوره در خصوص الزامات شرکتها معاون اقتصادی استانداری ،معاون غذاودارو ،رییس انجمن داروسازان دفتر انجمن ارایه راهکارهای عملیاتی جهت رفع مشکلات شرکتها در خصوص الزامات جذب مسول فنی وتسهیل نحوه همکاری در صورت الزام 20 11/3/1399 هماهنگی نحوه تسویه حساب داروخانه های بوشهر دکتر رضایی و دکتر ایلامی معاونت غذا وداروی بوشهر الزام داروخانه به اخذ مفاسا حساب از شرکتها توسط دانشگاه قبل از ابطال وانتقال سرمایه داروخانه 21 18/3/1399 طرح مشکلات شرکتهای پخش دکتر حسین پور سازمان صمت یاسوج وهیات مدیره سازمان صنعت ومعدن وتجارت کهگیلویه بویر احمد نحوه عضویت ومساعدت سازمان در معرفی وجذب شرکتهای فعال منطقه وصدور مجوز از طریق دبیرخانه انجمن 22 18/3/1399 پی گیری مطالبات شرکتهای توزیع وپخش فارس در یاسوج دکتر قائدی ودکتر عابدی وهیات مدیره دانشگاه علوم پزشکی یاسوج معاونت غذا ودارو اخذ موافقت همکاری در معرفی شرکتهای سلامت محور فاقد شناسنامه و اولویت بندی پی گیری پرداخت مطالبات شرکتهای پخش از مراکز دولتی 23 1/4/1399 مشکلات شرکتهای دارویی اعضای هیات مدیره ومدیران شرکتها دفتر انجمن جمع بندی مشکلات شرکت های توزیع بهداشتی ودارویی وتجهیزات پزشکی در خصوص حضور مسولین فنی الزام شده 24 1/4/1399 مشکلات شرکتهای دارویی کمیته دارویی با حضور اعضا دفتر انجمن جمع بندی مطالبات شرکتهای دارویی جهت ارایه در جلسه دانشگاه وستاد توزیع داروی استان 25 1/4/1399 انتخاب دبیر کمیته دارویی مدیران شرکتهای دارویی دفتر انجمن انتخاب آريالای مهندس سبزعلیان بعنوان دبیر منتخب کمیته دارویی جهت حضور در جلسات ستاد توزیع دارویی و پی گیری مشکلات شرکتها ار دانشگاه 26 9/4/1399 معرفی ظرفیتهای پخش ودر خواست رفع موانع مهندس صادق حمزه معاون استانداری فارس دفتر معاونت اقتصادی استانداری گزارش فعالیت های شرکتهای صنعت پخش در حوزه دارویی وتجهیزات پزشکی ومحصولات مقابله با کرونا 27 9/4/1399 کمیته غذایی وبررسی مشکلات مدیران وروسای شرکتهای توزیع وپخش مواد غذایی وهیات مدیره دفتر انجمن دریافت نقطه نظرات شرکتهای پخش وپیشکسوتان در خصوص نحوه تعامل ورفع دغدغه های اعضای انجمن 28 24/4/1399 طرح مشکلات شرکتهای دارویی ومطالبات از مراکز درمانی هیات مدیره نظام پزشکی وانجمن داروسازان سازمانهای بیمه گر مجموعه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی علل تاخیر پرداخت مطالبات شرکتهای پخش دارویی وطرح موضوع با سازمانهای بیمه گر وجلب حمایت در پرداخت 29 12/5/1399 بررسی راههای تعاملی الزام اخذ مجوز بهداشتی مهدس دیداری مهندس حسنی ومهندس محمود زاده سازمان صنعت ومعدن وتجارت درخواست تاخیر در الزام اخذ مجوزهای بهداشتی با در نظر داشتن عدم حضور مسئول فنی در مراکز پخش وتوزیع 30 11/6/1399 غنی سازی وارتقا شرکتها دکتر حسینی و مهندس کیانی سازمان صنعت ومعدن تجارت بوشهر طرح مشارکت مدیران وروسای شرکتهای بوشهر در غنی سازی وارتقا سطح آموزشی با مشارکت سازمان صمت 31 11/6/1399 مشکلات اخذ پروانه بهداشتی شورای گفتگوی استان متشکل از روسای سازمانها ونهادهای تصمیم گیری استان استانداری فارس بحث وتبادل نظر وطرح ارایه مشکلات صنعت پخش در بالاترین مرجع رسیدگی استانی که اغلب سازمانهای نظارتی و اجرایی استان جهت تسهیل شرایط فعالیت شرکتها 32 19/6/1399 تبادل نظر در خصوص پروانه والزام مسول فنی دکتر حیدری معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی وهیات مدیره دفتر انجمن تسهیل شرایط همکاری مسول فنی در شرکتها یپخش وجلب مشارکت دانشگاه وتسهیل شرایط بازرسی در این مورد 33 19/6/1399 آموزش سامانه TTAC مدیران شرکتها ومسئولین آی تی وفنآوری دانشگاه دفتر انجمن ارایه آموزشهای لازم در خصوص نحوه ثبت نام شرکتها در سامانه ووارتباط با سامانه دانشگاه علوم پزشکی باحضور شرکتهای دارویی 34 24/6/1399 پروانه وحضور مسولین فنی وبینار با مدیران شعب انجمن شرکتهای پخش وهیات مدیره دفتر انجمن ودفاتر شعب کشور الزام وحدت رویه وموضع گییر متحد در خصوص الزامهای پروانه بهداشتی ومسول فنی 35 26/6/1399 پی گیری مصوبات شورای گفتگو دبیرشورای گفتگو وریاست اتاق بازرگانی ونمایندگان سازمان صمت وهیات مدیره سالن کنفرانس استانداری پی گیری مصوبات اتخاذ شده در جلسه شورای گفتگو در خصوص عدم الزام شرکتها به جذب مسول فنی تمام وقت وسایر موارد 36 26/6/1399 سامانه TTAC نمایندگان اتاق بازرگانی سازمان صمت ودانشگاه علوم پزشکی تعیین تکلیف حضور مسول فنی و نحوه همکاری شرکتها در ثبت نام سامانه تی تک وثبت کالاهای سلامت محور 37 2/7/1399 آموزش سامانه TTAC مدیران شرکتها ومسئولین آی تی وفنآوری دانشگاه دفتر انجمن ارایه آموزشهای لازم در خصوص نحوه ثبت نام شرکتها در سامانه ووارتباط با سامانه دانشگاه علوم پزشکی در موارد ثبت وارجاع شرکتهای آرایشی بهداشتی 38 13/7/1399 آموزش سامانه TTAC مدیران شرکتها ومسئولین آی تی وفنآوری دانشگاه دفتر انجمن ارایه آموزشهای لازم در خصوص نحوه ثبت نام شرکتها در سامانه ووارتباط با سامانه دانشگاه علوم پزشکی در موارد ثبت وارجاع شرکتهای تجهیزات پزشکی و... 39 21/7/1399 معرفی ظرفیتهای شرکتهای پخش هیات مدیره ومدیران شرکتهای پخش نمایشگاه تخصصی محصولات مقابله با کرونا در نمایشگاه بین المللی شیراز ارایه ظرفیتهای شرکتهای پخش وتوزیع جهت ایجاد بستر وفضای همکاری توسط شرکتهای پخش 40 1/10/1399 انتخاب دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مدیران وروسای شرکتها وهیات مدیره دفتر انجمن بازنگری واصلاحات لازم در آیین نامه تشکیل کمیته ها وانتخاب آقای صادقی بعنوان دبیر کمیته تجهیزات پزشکی 41 6/10/1399 اخذ مجوز تردد خودروها سازمان حمل ونقل شهرداری ورییس شورای شهر شیراز وهیات مدیره سازمان ترافیک شهرداری بحث وتبادل نظر جهت جلوگیری از اجرای طرح اخذ عوارض و مجوز تردد از ناوگان حمل ونقل شرکتها ی پخش در محدوده شهر شیراز 42 10/10/1399 بررسی مشکلات اخذ مجوز تردد خودروها در محدوده شیراز شورای اسلامی شیراز ونمایندگان هیات مدیره ورییس کانون انجمن صنفی وریاست اتاق اصناف طرح مشکلات وراههای جایگزین طرح مجوز تردد خودروها وبرداشتن محدوده های زمانی ومکانی اجرای طرح جلوگیری از تردد خودروها 43 7/11/1399 بررسی راههای صدور کم هزینه بارنامه های جاده ای معاون اداره راهداری وحمل نقل فارس وهیات مدیره دفتر معاونت حمل ونقل ارایه پیشنهاد تاسیس موسسه های حمل ونقل ویژه انجمن صنعت پخش جهت برخورداری از تسهیلات وکاهش هزینه بارنامه ها 44 7/11/1399 نمایشگاه تخصصی غذایی هیات مدیره ومدیران وروسا شرکتها نمایشگاه بین المللی شیراز معرفی پتانسیلوظرفیتهای شرکتهای توزیع وپخش غذایی وراههای همکاری با تولیدکنندگان 45 19/11/1399 حاشیه سود شرکتها وقیمت گذاری مهندس حسنی معاونت سازمان صمت وهیات مدیره سازمان صمت ارایه طرح وانعکاس تغییر در ضرلیب وحاشیه شرکتهای صنعت پخش در سازمان حمایت ووزرات صمت در قالب طرح کشوری 46 21/11/1399 پی گیری مطالبات شرکتهای دارویی دکتر خسروی مدیر دارو دانشگاه علوم پزشکی معاونت غذا ودارو جمع بندی میزان مطالبات وارایه طرح نحوه پرداخت والزام به همکاری مراکز درمانی 47 18/1/1400 مشکلات شرکتها در خصوص مسول فنی مهندس رازقی اتاق بازرگانی اعلام مشکلات سامانه تی تک ، اخذ حمایت جهت جلوگیری از الزام جذب مسولین فنی در شرکتهای پخش 48 21/1/1400 بازدید از شرکت قاسم ایران هیات مدیره شرکت قاسم ایران هم اندیش در خصوص مشکلات توزیع روغن وکالاهای اساسی 49 24/1/1400 مشکلات توزیع روغن مهندس رازقی اتاق بازرگانی هم اندیش واخذ تصمیم جهت ارایه مشکلات توزیع روغن در کارگروه اتاق صنایع ومعادن وکشاوورزی 50 31/1/1400 بازدید از شرکت پپسی ( دینا) هیات مدیره شرکت پخش شیراز دینا (پپسی) هم اندیشی واستفاده از تجربیات توزیعی فرا منطقه ای جهت ارایه راهکارهای توزیعی در استان 51 19/2/1400 بازدی از شرکت داداش برادر (آیدین) اعضای هیات مدیره شرکت آیدین بازدید از شرکت ودریافت نقطه نظرات ومشکلات وپیشنهادات بهبود فضای کسب وکار 52 25/2/1400 واکسیناسون شرکتهای پخش دکتر ایزدی ومهندس حسنی سازمان صمت دفتر مدیریت سازمان صنعت معدن وتجات استان رایزنی وجلب حمایت ریاست سازمان جهت طرح درخواست واکسیناسون اعضا در استاندری وشورای تصمیم گیری استان 53 27/1/1401 تشکیل کمیته انضباط کار ریاست اداره کار استان وهیات مدیره دفتر مدیر کل اداره کار استان رایزنی جهت تشکیل کمیته انضباط کار جهت امکان رسیدگی به اختلافات کارگری وکارفرمایی در انجمن 54 8/2/1401 تقاضای عضویت در ستاد تنظیم بازار معاون امور اقتصادی استانداری وهیات مدیره دفتر معاونت استانداری ارایه طرح عضویت انجمن در ستاد تنظیم بازار طرح مشکلات حاشیه سود در پخش واخذ مساعدت در تسهیل فعالیت شرکتها 55 17/2/1401 مشکلات کالاهای اساسی موازی کاری سازمانهای نظارتی وتشکیل پرونده تعزیراتی دکترقانع ریاست جهادکشاورزی ومدیر کل اداره غله فارس نماینده تعزیرات واتاق اصناف وهیات مدیره دفتر مدیریت اداره کل غله فارس بررسی موضوع کمبود کالاهای اساسی بویژه روغن وجلوگیری از موازی کاری بازرسی های سازمانهای مختلف ،جلوگیری از پرونده سازی تعزیرات بر علیه شرکتهای غیر خاطی 56 2/3/1401 تجلیل از شرکتها برتر دارویی مدیران وروسای شرکتهای دارویی دفتر انجمن اهدای لوح تقدیر وتجلیل از زحمات مدیران شرکتهای برترحوزه دارویی منتخب ومعرفی شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز 57 8/3/1401 کارت عضویت وبازرگانی شرکتهای بوشهر ریاست سازمان صمت استان بوشهر ومعاونین ومدیران شرکتهای عضو ونمایندگان هیات مدیره سازمان صمت بوشهر بررسی راههای تسهیل دریافت کارت عضویت وبازرگانی برای شرکتهای عضو ومساعدت در سوق دادن شرکتها بهسمت دریافت مجوز پخش وجلوگیری از فعالیت شرکتهای فاقد شناسنامه 58 8/3/1401 طرح مشکلات ورسیدگی مدیران وروسای شرکتهای مستقر در بوشهر دفتر شرکت گوهر گستر لیان دعوت به انسجام وهماهنگی بیشتر جهت شناسایی ومعرفی شرکتهای فاقد مجوز کمک به توسع تشکیلات در استان بوشهر 59 9/3/1401 پی گیری مطالبات شرکتها در بوشهر معاونت غذا ودارو یبوشهر مدیر داروی بوشهر ونمایندگان هیات مدیره دفتر معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طرح موضوع مطالبات شرکتها از مراکز درمانی بوشهر همچنین لزوم برخورد با داروخانه های خصوصی بوشهر بوسیله قطع سهمیه والزام به تسویه با همکاری دانشگاه بوشهر 60 17/3/1401 ارایه مشکلات شرکتهای استان ریاست سازمان صنعت ومعدن وتجارت یاسوج ونمایندگان هیات مدیره دفتر ریاست سازمان صمت بررسی ورفع مشکلات اعضای فعال در سامانه جامع تجارت بررسی وضعیت حمایتی سازمان از شرکتهای مستقر در یاسوج تسهیل شرایط دریا فت کارت عضویت در اتاق بازرگانی 61 17/3/1401 مشکلات صدور کارت عضویت ریاست اتاق بازرگانی یاسوج ونمایندگان هیات مدیره دفتر ریاست اتاق بازرگانی تسهیل شرایط عضویت اعضا وبررسی وامکان سنجی جذب وعضویت جدید وامکان استقلال شعبه در یاسوج 62 17/3/1401 مشکلات شرکتهای دارویی معاونت غذا ودارو ومدیران غذا وداروی یاسوج ونمایندگان هیات مدیره دفتر معاونت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ارایه نقطه نظرات در خصوص تهیل پرداخت مطالبات شررکتها الزام تسویه حساب داروخانه های با اهرم فشار دانشگاه وهمکاری جهت صدور دستور توزیع برای مشتریان خوش حساب 63 24/5/1401 انعکاس مشکلات سوخت ناوگان معاونت فنی استانداری فارس ، نماینده راه وترابری ومدیریت شرکت توزیع فراورده های نفتی ونمایندگان هیات مدیره دفتر معاونت فنی استانداری فارس انعکاس مشکلات سوخت ناوگان واثرات آن بر اقتصاد شرکتها بررسی راهکارهای قانونی افزایش سوخت مشکلات دریافت پروانه فعالیت درانندگان جهت دریافت سوخت 64 16/6/1401 پروانه فعالیت ناوگان حمل ونقل نایب رییس شورای شهر ومدیرت حمل ونقل وترافیک ونمایندگان هیات مدیره دفتر ریاست شورای ترافیک وحمل ونقل هم اندیشی وارایه راهکار تردد ناوگان ورایزنی جهت جلوگیر از الزام دریافت پروانه فعالیت ناوگان 65 27/6/1401 توزیع کالاهای اساسی وFMCG مدیران وروسای شرکتها یتوزیع وهیات مدیره دفتر انجمن ارایه نقطه نظرات درخصوص توزیع روغن ارایه دستورالعمل های الزام ثبت ثبت اطلاعات ورود وخروج کالاهای اساسی د رانبار ها 66 24/05/1401 انعکاس مشکلات سوخت ناوگان معاونت فنی استانداری ، نماینده راه و ترابری، مدیر شرکت فرآورده های نفتی و هیئت مدیره انجمن دفتر معاونت فنی استانداری فارس انعکاس مشکلات سوخت ناوگان و اثرات آن بر اقتصاد شرکت ها ، بررسی راه های قانونی افزایش سوخت ، مشکلات دریافت پروانه فعالیت رانندگان جه دریافت سوخت 67 28/6/1401 توقف عرضه سوخت آزاد در جایگاهها مدیریت شرکت پخش فراورده های هیات مدیره دفتری مدیریت شرکت پخش فراوردهای نفتی فارس امکان تخصیص سوخت آزاد به ناوگان شرکتها به صورت محدود با ارایه معرفی نامه انجمن برنامه های آتی تحقیقا با توجه به حضور طیف گسترده افراد صاحب نظر واندیشمند در انجمن که در حوزه اجرا وتصمیم گیری کلان پیشرو می باشند ، اهداف با چشم انداز تعالی سازمانی در مطلوب ترین شکل ممکن طراحی گردیده است تا اعضا بتوانند علاوه بر احقاق حقوق قانونی و مطالبات به حق صنفی در جایگاه قانونی ، ضمانت اجرای دولتی را از مجاری قانونی کسب نمایند. نایل شدن به اهداف فوق قطعا زمینه برخورداری این بخش از صنعت که از خدمات وحمایت دولتی ومعافیت طرحهای مختلف کمتر برخوردار بوده است را پوشش میدهد وامکان بهره مندی از طرحهاولوایح حمایتی و کلان دولتی با اصلاح نگاههای گذشته برخی از سازمانها که با ایجاد موانع ومشکلات سد راه حرکت فعالین بودند ازبین خواهد برد تا به مطلوب مورد تقاضای صنعت پخش برسد. به این منظور هیات مدیره در صورت تداوم حضور در جایگاه خدمت گذاری برنامه های زیر را با قوت وقدرت دنبال می نماید وبا توجه به زیر ساخت وبنیان قوی تشکل فارس که سرآمد تمامی انجمن های کشوری است با برخورداری از پشتیبانی اعضا متحد ومنسجم خود وحمایتهای همیشگی انجمن ملی ایران ، اتاق بازرگانی معادن وکشاورزی ،سازمان صنعت ،معدن وتجارت ، دانشگاه علوم پزشکی وسایر نهادهای همکار به بهترین شکل ممکن در جهت نیل به خواسته به حق اعضا در قالب برنامه های ذیل ادامه مسیر خواهد داد . 1- سعی وتلاش جهت جلب مشارکت نمایندگان مجلس جهت ارایه لایحه قانون مند کردن و دریافت حمایتهای قانونی از مجاری قانون با بهره مندی از قدرت ونفوذ تشکل وجایگاهی که با حضور فعالانه تک تک اعضا در صنعت به دست آمده است. 2-ایجاد شرایط همکاری وتعامل مطلوب با حوزه های تصمیم گیری استان جهت جلوگیری از بروز وتکرار مشکلات قبل که فعالین را درگیر مسایل جانبی نسازد وبی دغدغه فقط به کسب وکار خود بیاندشند. 3- توسعه برنامه های آموزشی با محوریت ایجاد مدرسه فروش و بازار یابی صنعت پخش که نیاز اصلی صنعت وانتقال از سنتی به مدرنیزه است . 4-توسعه فعالیت کلیه کمیته ها به منظور شناسایی سریعتر مشکلات ، هم اندیشی حل مسئله وپی گیری از مجاری قانونی 5- تکمیل بانک جامع اطلاعاتی اعضا وپرسنل جهت تشکیل پرونده های پرسنلی و وارایه خدمات مشاوره ای جذب نیروها از حیث سوابق مثبت ومنفی شغلی 6- راه اندازی سامانه تجارت الکترونیک و فضای دیجیتال مارکتینگ وِیژه اعضای صنعت پخش جهت تسهیل تبلیغات ومعرفی محصولات در گام اول وامکان فروش های آنلاین در مراحل بعدی 7-راه اندازی اتوماسیون اداری تحت وب جهت تسهیل مکاتبات وبستر سازی فضای امن ارایه اطلاعات آنلاین با کاربری اختصاصی هر شرکت . 8- توسعه تعامل وهمکاری با موسسات و شرکتهای ارایه دهنده خدمات رفاهی ورزشی به منظور بهره مندی اعضا از امکانات . 9- پی گیری انعقاد تفاهم نامه همکاری با رسانه های دولتی وعمومی جهت انعکاس فعالیتها وایجاد فضای تبلیغاتی مورد نیاز اعضا در عرصه ملی 10- ایجاد بستر همکاری با شرکتهای تجاری طرف سوم یا شرکتهای 3PLبه منظور توسعه ظرفیتهای آموزشی ومشاوره ای در پایان از کلیه مدیران محترم شرکتهای پخش وروسای سازمانها ونهادها که در این مدت کمال همکاری را داشته و به عناوین مختلف در جهت رفع مشکلات و برداشت موانع صنعت پخش مساعدت فکری ، قلمی واقدامی داشته اند واز یاران تولید واشتغال در کشور حمایت نموده اند تشکر وقدردانی می گردد، وآرزو می نماییم انجمن صنعت پخش فارس ظل سایه الطاف ایزد منان وتوجهات حضرت ولی عصر مسیر تکامل وپیشرفت را بیش از گذشته کسب نماید . اعضای هیات مدیره دوره ی چهارم انجمن صنعت پخش فارس بوشهر وکهگیلویه وبویر احمد