background

اخبار و اطلاعیه ها

بررسی مسائل ومشکلات شرکت های تجهیزات پزشکی

روز شنبه مورخ 1400/10/04 جلسه ای با تعدادی از اعضا ه‍ئیت مدیره : آقای مهندس نیری دبیر وآقای صدر عضو وآقای خورشیدی مدیر اجرایی ودبیر کمیته تجهیزات پزشکی آقای دکتر صادقی پور به منظور بررسی مسائل مشکلات شرکت تجهیزات پزشکی در خصوص پیمانکاران بیمارستانها ومطالبات از مراکز درمانی وهمچنین بومی سازی خرید از شرکت های تجهیزات پزشکی استان فارس ونیز شناسایی شرکت های تجهیزات پزشکی فاقد مجوز جلسه ای با آقای مهندس کشاورز رئیس بازرسی تجهیزات پزشکی و آقای مهندس محرابی مدیریت تجهیزات پزشکی و خانم مهندس اسدیان کارشناس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فارس در محل ساختمان علوم پزشکی شیراز تشکیل گردید.