background

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه اعضا هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ودبیر کمیته های این انجمن جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر کارگر رئیس محترم انجمن ملی صنعت پخش ایران

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ جلسه ای با حضور اعضا هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ودبیر کمیته های این انجمن جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر کارگر رئیس محترم انجمن ملی صنعت پخش ایران در محل دفتر انجمن صنعت پخش فارس برگزارگردید.دراین جلسه در خصوص مسائل ومشکلات شرکتهای پخش بحث وتبادل نظر گردیدازجمله : حاشیه سود شرکت های پخش بخصوص شرکت های استانی که موجب تضرر می گردند، که مقررگردید از طریق وزارت صمت مورد بحث وبررسی وپیگیری قرارگیرد. همچنین درمورداجباراخذ پروانه ترد شهرداری ازسوی سازمان حمل ونقل شهرداری برای ناوگان حمل ونقل شرکت های پخش که هزینه زیادی برای شرکت های پخش دربر خواهد داشت. موضوع دیگری که مورد بحث وبررسی قرار گرفت ،تعدد مجوز برای فعالیت اقتصادی از سوی سازمان ها ونهادها وسایر وزارت خانه ها که خود نوعی موازی کاری است که امر موجب دلسردی برای تولید کنندگان وتوزیع کنندگان وتاخیر در فعالیت اقتصادی خواهد بود. مقررگردیدکلیه انجمن های سراسر کشور مشکلاتی که نیاز به اصلاح قانون ویا تصویب قانون جهت تسهیل در حوزه فعالیتهای اقتصادی خصوصا صنعت پخش میباشد از طریق نمایندگان مجلس در آن استان پیگیری نمایند.