background

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه هیئت مدیره انجمن صنعت پخش فارس با سازمان صمت در خصوص مشکلات شرکت های پخش و شرکت های فاقد مجوز

به استحضار می رساند با هماهنگی وپیگیری های انجام شده انجمن صنعت پخش با سازمان صمت در خصوص مسائل ومشکلات شرکت های پخش ونیز شرکت های فاقد مجوز ،لذا به همین منظور جلسه ای در روز سه شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در سازمان صمت فارس با حضور نمایندگان سازمان صمت: آقای مهندس محمودزاده معاونت محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت و آقای مهندس حسینی رئیس اداره بازرگانی داخلی و آقای مهندس رضایی کارشناس بازرگانی داخلی وشرکت های پخش ونماینده اداره تعزیرات حکومتی آقای غیاثی ونماینده اداره اماکن جناب سروان خوشرو و نمایندگان انجمن شرکت های صنعت پخش فارس آقای مهندس دیداری رئیس وآقای مهندس نیری دبیر وآقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن برگزار گردید ‌در این جلسه همه اعضا حاضر بالاتفاق بر لزوم شناسایی شرکت های فاقد مجوز وقانونمند نمودن وهدایت وتشویق آنها به سمت اخذ مجوز پخش تاکید نمودند .