background

اخبار و اطلاعیه ها

تشکیل کمیته غذایی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس به میزبانی شرکت رامک شعبه شیراز

با هماهنگی انجام شده با جناب آقای مهندس محسن توانگر مدیر شعبه شیراز شرکت رامک ،از اعضا ی فعال کمیته غذای جلسه کمیته غذایی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ به میز بانی شرکت رامک تشکیل گردید . جلسه ابتدا با معرفی اعضا شروع وسپس جناب آقای رعنایی عضو هیئت مدیره و دبیر کمیته غذایی انجمن موضوع جلسه در محور های زیر مطرح نمودند : ۱-مسائل ومشکلات شرکت های پخش با فروشگاهای زنجیره ای در نحوه پرداخت آنها به شرکت های پخش ۲-هماهنگی در جابحایی نیروهای انسانی در شرکت های پخش واستعلام از شرکت قبلی . سپس آقای مهندس دیداری رئیس محترم انجمن صنعت پخش در خصوص مسائل موضوعات مطرح شده فرمودند در صورتی شرکت های پخش (لبنی وبستنی) هماهنگی های لازم در فروش به فروشگاهای زنجیرهای داشته باشند انجمن صنعت پخش هم از اتحاد آنها حمایت خواهد کرد وپیگیری های لازم را انجام خواهد داد،هچنین از اعضا تقاضا نمودند که جهت اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی که فرایند آن آسانتر شده اقدام لازم بعمل آورند. در این جلسه هریک از اعضا حاضر مسائل ومشکلات وپشنهادات خود را در خصوص موضوعات مطرح شده ارائه نمودند. وهمچنین مقرر گردید صورتجلسه تنظیم وهمه شرکت های که بنحوی با فروشگاهای زنجیرهای ارتباط داشته و کالا به این فروشگاه می فروشندتا رسیدن به وضع مطلوب دراخذ مطالبات این موضوع را رعایت نمایند. در پایان جناب آقای مهندس نیری گزارشی بشرح ذیل ارائه نمودند : نحوه اختصاص واکسن در مرحله اول به تعداد محدودی به الویت پرسنل شرکت های پخش دارویی (موزعین وفروشندگان،رانندگان) وهچنین ازنحوه کارت عضویت اتاق بازرگانی که انجمن صنعت پخش از اختصاص ۵۰٪ هزینه آن به مدیرانی که نسبت به اخذ کارت اقدام نمایند پرداخت نمایند. آقای مهندس نیری از مدیران شرکت های دایتی( آقای رعنایی) وشرکت کاله (آقای قطب زاده) که همکاری در خصوص در اختیار دادن ناوگان شرکت جهت تزریق واکسن به پرسنل خدوم پلیس راهور ونیروی انتظامی در استان فارس قرار داده بودند تقدیر وتشکر نمودندواز سایر شرکت ها در خواست نمودند که در این زمینه انجمن صنعت پخش وعلوم پزشکی را یاری نمایند و هچنین ایشان یاد آوری نمودند که یکی از شرایطی که هر کدام اعضا بخواهند کاندید ای هیئت مدیره ویا در مجامع انجمن شرکت وحق رای داشته باشند داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی است .که در این زمینه دبیر خانه انجمن صنعت پخش آماده هرگونه راهنمایی وهمکاری با اعضا ی محترم را دارد.