background

اخبار و اطلاعیه ها

دیداری اعضای محترم هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس با جناب آقای مهندس یزدانی معاون محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

روز سه شنبه مورخ۹۹/۱۱/۰۷ جناب آقای مهندس دیداری رئیس وآقای خدابخشی نائب رئیس وآقای مهندس سبز علیان عضو ه‍یئت مدیره وآقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن شرکت های صنعت پخش فارس ،بوشهر،کهگیلویه وبویر احمد با جناب آقای یزدانی معاون محترم راهداری وحمل ونقل جاده ای فارس ملا قات نمودند .در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس دیداری رئیس محترم انجمن در خصوص فعالیت انجمن وشرکت های تحت این مجموعه پرداختند وایشان نیز پیشنهاد تاسیس یک موسسه حمل ونقل جهت شرکت های پخش نموند واز آن معاونت تقاضای همکاری در این زمینه نمودند.سپس جناب آقای خدابخشی تاسیس موسسه حمل ونقل را یک نیاز اساسی شرکت های پخش بیان نمودند و بصورت مبسوط مطالبی در این زمینه ارائه نموند . در پایان جناب آقای یزدانی با پیشنهاد موسسه حمل ونقل از طرف انحمن صنعت پخش موافقت نمودند و مقرر گردید که همکاری لازم تا حصول نتیجه داشته باشند.