background

اساسنامه

انجمن شرکت های صنعت پخش استان فارس

اساسنامه

فصل اول – مقدمه
مـاده ۱- موضـوع فعالیت انجمــن – مـاده ۲- نام انجمن – مـاده ۳- محل قانونی انجمن – مـاده ۴- حوزه فعالیت انجمن – مـاده ۵- تابعیت و مدت انجمن – مـاده ۶- اهداف و وظایف انجمن

فصل دوم – شرایط عضویت و منابع مالی
مـاده ۷- عضویت – مـاده ۸- شـرایط عضـویت – مـاده۹ – شرایط سلب عضویت از اعضاء – مـاده۹ – شرایط سلب عضویت از اعضاء – مــاده ۱۱- منابع مالی و حق عضویت

فصل سوم – ارکان انجمن
مـاده ۱۲- ارکـان انجمـن – مـاده ۱۳- مجامـع عمومــی – ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی – ماده ۱۵- مجمع عمومی فوق العاده – ماده ۱۶- نحوه اخذ رأی در مجامع – ماده ۱۷- وظایف مجامع عمومی – ماده ۱۸- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی – مـــاده ۱۹ – اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت – مـــاده ۲۰ – نحوه تعیین ترکیب اعضاء هیات مدیره – مـــاده ۲۱- حد نصاب جلسات هیات مدیره – مـــاده ۲۲- دارندگان امضاء مجاز – مـــاده ۲۳- وظایف و اختیارات هیات مدیره – مــاده ۲۴- وظایف رئیس هیات مدیره – مــاده ۲۵- وظایف دبیر انجمن – مـــاده ۲۶- وظایف خزانه دار انجمن – مـــاده ۲۷ – انتخاب بازرس و یا بازرسان – مـــاده ۲۸- شرایط انتخاب بازرسان – مـــاده ۲۹- وظایف و اختیارات بازرس و یا بازرسان – مـــاده ۳۰- سال مالی انجمن

فصل چهارم – انحلال و مقررات مربوط به آن
مــاده ۳۱- موارد انحلال انجمن – مــاده ۳۲- اداره امور انجمن پس از انحلال – مــاده ۳۳- سایر موارد – ماده ۳۴ – این اساسنامه در ۳۴ ماده و۲۶ تبصره

فصل اول – مقدمه

مـاده ۱- موضـوع فعالیت انجمــن
به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز میباشد، انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران تشکیل میگردد تا شرکتهای توزیع کننده کالاهای مصرفی پر گردش، مانند غذائی، دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی، بهداشتی، شوینده و مانند آن را در جهت نیل به اهداف مشروحه در ماده ۶ این اساسنامه در سطح کشور تحت پوشش خود قرار دهد.

مـاده ۲- نام انجمن
نام این تشکل ” انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران ” بوده ( در این اساسنامه اختصارا ” انجمن ” نامیده می شود ) و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد که بصورت غیر انتفاعی و غیر سیاسی اداره میگردد و براساس بند ک ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و مطابق با مفاد ذیل تاسیس گردید .

مـاده ۳- محل قانونی انجمن
محل اصلی انجمن در تهران قرار دارد و شعب آن میتواند پس از تصویب هیات مدیره و در مراکز استانها تشکیل و یا شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید .
تبصره ۱ : هر زمانی که ایجاب نماید هییت مدیره می تواند اقامتگاه قانونی انجمن را تغییر داده و مراتب را ضمن انتشار در روز نامه کثیرالانتشار منتخب ، به اطلاع عموم برساند .

مـاده ۴- حوزه فعالیت انجمن
حوزه فعالیت انجمن در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد .

مـاده ۵- تابعیت و مدت انجمن
انجمن دارای تابعیت ایرانی بوده و به مدت نامحدود تاسیس میگردد .

مـاده ۶- اهداف و وظایف انجمن
۱-۶) حفظ، حمایت و توسعه صنعت پخش در سراسر کشور .
۲-۶) تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحیح توزیع و تدوین استانداردهای لازم جهت صنعت پخش .
۳-۶) هماهنگی بین اعضاء در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی در امر پیشبرد مطلوب توزیع کالا و حل مشکلات مربوطه .
۴-۶) اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل ، آیین نامه ها و مقررات مربوط به شرکتهای توزیع کننده و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .
۵-۶) ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانی و فردی شرکتها و افراد مرتبط با صنعت پخش از طریق تشکیل دوره های آموزشی ، تهیه مقاله ، انتشار کتاب و بروشورهای تخصصی و تشکیل سمینارها.
۶-۶) کوشش در جهت جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.
۷-۶) فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط ، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء.
۸-۶) ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب وطبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان و پیشرفت های علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت پخش از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانکهای اطلاعاتی در سطوح داخلی و بین المللی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت پخش با دانشگاهها ، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی و نیز هدایت و ارتقاء سطح علمی اعضاء از طریق تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنعت پخش .
۹-۶) تبادل نظر بین اعضاء جهت بهبود وضعیت پرسنل صنعت پخش و کوشش در تدوین تعاریف و طبقه بندی مشاغل و تلخیص و تجزیه و تحلیل حقوق و مزایای سطوح شغلی صنعت پخش و ارایه گزارشات تحلیلی لازمه به اعضاء .
۱۰-۶) همکاری در جهت اخذ تسهیلات اعتباری و مالی برای اعضاء .
۱۱-۶) ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط قانونی .
۱۲-۶) داوری ، حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین اعضاء ، تامین کنندگان و مشتریان و رفع اختلافات آنان .
۱۳-۶) فعالیت برای جذب و مشارکت شرکتهای پخش واجد شرایط جهت عضویت در انجمن .
۱۴-۶) تلاش و پیگیری برای انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء با صنعت پخش در ارتباط قرار میگیرد

فصل دوم – شرایط عضویت و منابع مالی

مـاده ۷- عضویت
عضویت کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط طبق ضوابط مندرج در آیین نامه داخلی انجمن آزاد است و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا از قبول عضویت آن منع نمود .

مـاده ۸- شرایط عضویت
۱-۸) تسلیم درخواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن و تصویب آن در هیات مدیره انجمن .
۲-۸) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
۳-۸) قبول و تعهد اجراء مقررات این اساسنامه .
۴-۸) شاغل بودن در صنعت پخش بصورت رسمی و ثبت شده .
۵-۸) پرداخت ورودیه ( برای یکبار) و حق عضویت ماهیانه تعیین شده بطور مرتب .
۶-۸)دارای عضویت در اتاق بازرگانی استان مربوطه
تبصره ۱: پذیرش عضویت واحد های پخش شرکتهای تولیدی که دارای ماهیت شرکت مستقل نمی باشند در صورت بررسی وتائید هیات مدیره انجمن بلامانع است .
تبصره۲ : هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را به تشخیص هیات مدیره از دست دهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود می باشد.

مـاده ۹ – شرایط سلب عضویت از اعضاء
۱-۹) تغییر شغل و یا انحلال شرکت بنحوی که مغایر ماده هشت این اساسنامه باشد .
۲-۹) عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده یازده این اساسنامه و بمدت حداکثر یکسال .
۳-۹) عدم رعایت مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجمن .

مـاده ۱۰ – استعفاء اعضاء
هر یک از اعضاء انجمن حق دارد از عضویت انجمن استعفاء دهد . در این حالت عضو مستعفی باید ضمن تسویه حساب دیون معوقه ، حق عضویت تا اخرین ماهی که استعفا در آن واقع شده است را به انجمن بطور کامل پرداخت نماید .

مــاده ۱۱- منابع مالی و حق عضویت
۱-۱۱) از محل دریافت ورودیه های اعضاء که طبق آیین نامه پذیرش عضو تعیین میگردد.
۲-۱۱) حق عضویت ماهیانه اعضاء طبق آیین نامه پذیرش .
۳-۱۱) کمکهای مالی داوطلبانه اعضاء و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضوبه مناسبت های گوناگون .
تبصره ۱ : هر متقاضی در صورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن میبایست ورودیه و حق عضویت سالیانه، که هر ساله بنا بر پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین میگردد را مطابق آیین نامه مربوطه پرداخت نماید.

فصل سوم – ارکان انجمن

مـاده ۱۲- ارکان انجمن
انجمن دارای ارکان ذیل است :
۱-۱۲) مجامع عمومی
۲-۱۲) هیات مدیره
۳-۱۲) بازرسان
تبصره ۱ : انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می نماید .

مـاده ۱۳- مجامع عمومی
مجامع عمومی عالی ترین رکن انجمن میباشد که از اجتماع اشخاص حقیقی به نمایندگی از اعضاء حقوقی ، بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس بشرح ذیل می باشد :
۱-۱۳) مجمع عمومی عادی
۲-۱۳) مجمع عمومی فوق العاده
تبصر ۱ : مجمع عمومی عادی حداقل هر سال یک بار و در صورت لزوم بطور فوق العاده نیز تشکیل میگردد .
تبصره ۲ : هر یک از دفاتر انجمن در سراسر کشور حق حضور در جلسات مجامع عمومی و فوق العاده انجمن را داشته و دارای یک حق رای می باشند .

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی
جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک عضو، رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم به فاصله حداقل پانزده روز با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد .
تبصره ۱ : تصمیمات مجمع عمومی عادی با آراء نصف بعلاوه یک عضو حاضر در مجمع معتبر خواهد بود .
تبصره ۲ : در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی و یا در مواقع ضروری بازرس یا بازرسین مکلفند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی ( حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیات مدیره ) یک سوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند .
تبصره ۳: فاصله بین تاریخ انتشار اگهی دعوت و تشکیل مجامع عمومی حداقل پانزده و حداکثر چهل روز خواهد بود . اگهی های دعوت باید در روزنامه کثرالاانتشار تعیین شده در مجمع ، درج گردد .

ماده ۱۵- مجمع عمومی فوق العاده
جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ان با حداقل دو سوم آراء حاضرین نافذ خواهد بود .
تبصره۱ : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول ، حد نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم به فاصله حداقل پانزده روز با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت دو سوم حاضرین نافذ خواهد بود .

ماده ۱۶- نحوه اخذ رأی در مجامع
اخذ رای در مجامع عمومی علنی و از طریق قیام و قعود صورت می پذیرد بجزء در مورد انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس یا بازرسان انجمن که بصورت کتبی انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ۱: هیچ یک از اعضاء نمی توانند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نمایند و هیچ نماینده ای نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد .

ماده ۱۷- وظایف مجامع عمومی
الف) وظایف مجمع عمومی عادی اعم از اینکه سالیانه و یا به طور فوق العاده تشکیل شود ، غیر از موارد دیگری که در این اساسنامه ذکر شده، بشرح ذیل است :
۱- بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره انجمن ، پس از استماع گزارش بازرس و یا بازرسین انجمن .
۲- انتخاب یا عزل اعضاء هیات مدیره و بازرس و یا بازرسان و تعیین و تصویب حق الزحمه آنان .
۳- تعیین روزنامه کثیرالاانتشار به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن .
۴- هر موضوع دیگری که در دستور جلسه مجمع قرار گیرد و در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
ب- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به بشرح ذیل است :
۱- هر گونه تغییر در اساسنامه انجمن به پیشنهاد هیات مدیره .
۲- انحلال انجمن و انتخاب اعضاء هیات تصفیه .
۳- تصمیم گیری نسبت به هر موضوع دیگری که در دستور جلسه قرار گرفته و بر طبق مقررات اساسنامه انجمن از وظایف مجمع عمومی عادی نمی باشد .

ماده ۱۸- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی
۱-۱۸) مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شود . ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر اینکه مجمع ترتیب دیگری را اتخاذ نماید .
۲-۱۸) هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعاتی مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که از دو هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید . تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار اگهی مجدد نخواهد داشت و حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان حد نصاب قبلی می باشد .
۳-۱۸) از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیات رئیسه مجمع خواهد رسید . صورتجلسه مذکور برای اشخاص حاضر و غایب لازم الاتباع بوده و برای کلیه اشخاص ثالث قابل استفاده خواهد بود .
۴-۱۸) در کلیه صورتجلسات ، لیست اسامی حاضرین ، اعلام نتایج انتخاب نسخ اساسنامه تصویبی و تایید صحت انتخابات باید به امضاء هیات رئیسه برسد . انجمن موظف است صورتی از کلیه مصوبات و صورتجلسات مجامع عمومی را به همراه گزارشات فصلی انجمن برای اتاق بازرگانی ارسال نماید .
۵-۱۸) مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین و غایبین نافذ خواهدبود .
۶-۱۸)دعوت نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجامع عمومی ( اعم از عادی و فوق العاده ) به عنوان ناظر و بدون داشتن حق رای ضروری و عنداللزوم اظهار نظر مشورتی خواهد داشت.

هیئت مدیره انجمن

مـــاده ۱۹ – اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت
هیات مدیره مسول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد .
هیات مدیره انجمن مرکب از ۹ نفر ( ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل ) است که با رای مخفی از بین اعضایی که حداقل دارای ۳ سال سابقه فعالیت در صنعت پخش میباشند، انتخاب می شوند . در ضمن هر یک از اعضاء جهت عضویت در هیات مدیره میبایست دارای شرایط ذیل باشند :
۱-۱۹) تابعیت و ملیت ایرانی داشته باشد .
۲-۱۹) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
۳-۱۹) عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل یکی از شرکتهای عضو انجمن باشد ( با ارائه معرفی نامه کتبی با امضاء مجاز از ان شرکت ) و دارای حداقل سه سال سابقه کار در شرکتهای صنعت پخش بوده باشد .
۴-۱۹) دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد .
تبصره۱: در صورت فوت ، استعفاء ، غیبت مداوم به تشخیص هیات مدیره ، معذوریت ، ممنوعیت قانونی و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی ، اعضاء علی البدل به ترتیب اولویت از لحاظ تعداد آراء و به دعوت هیات مدیره انجمن برای بقیه مدت ماموریت اعضاء نامبرده در هیات مدیره جانشین ایشان می شوند .
تبصره ۲: مدت ماموریت اعضاء هیات مدیره سه سال است .
تبصره ۳: اعضاء هیات مدیره پس از خاتمه مدت سه سال تا هنگامی که اعضاء جدید انتخاب نشده اند به کار خود ادامه خواهند داد .
تبصره ۴: اعضاء علی البدل بنا به دعوت دبیر انجمن می توانند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نمایند .

مـــاده ۲۰ – نحوه تعیین ترکیب اعضاء هیات مدیره
اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود ازبین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نفر بعنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه ، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسائی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، ارسال می نمایند .
تبصره۱: هیات مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر انجمن از بین خود و یا خارج از اعضاء انتخاب نماید .
تبصره۲ : در صورتیکه دبیر انجمن از اعضاء هیات مدیره نباشد میتواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت نماید .

مـــاده ۲۱- حد نصاب جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین ، معتبر خواهد بود .
تبصره ۱: در صورتی که جلسات هیات مدیره با پنج نفر تشکیل گردد ، تصمیمات آن جلسه با چهار رای نافذ و معتبر خواهد بود .
تبصره۲: غیبت در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیات مدیره گردد . موجب استعفاء از سمت عضویت در هیات مدیره خواهد بود و عضو و یا اعضاء علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند ، جانشین عضو یا اعضاء مستعفی خواهند شد .
تبصره ۳: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر ، عدم شرکت در جلسات هیات مدیره و مستعفی شناختن آن ، بر عهده هیات مدیره می باشد .
تبصره۴ : در صورت عزل ، استعفاء ، فوت و یا فقدان صلاحیت اکثریت اعضاء هیات مدیره ، انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد .
تبصره ۵ : جلسات هیات مدیره حداقل ماهیانه یک نوبت بنا به دعوت رئیس هیات مدیره تشکیل میگردد .

مـــاده ۲۲- دارندگان امضاء مجاز
کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء دبیر و مهر انجمن و در غیاب دبیر انجمن با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و خزانه دار و در غیاب آنان با امضاء مشترک دو نفر از سایر اعضاء هیات مدیره و با مهر انجمن ، معتبر خواهد بود .

مـــاده ۲۳- وظایف و اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره انجمن برای اداره انجمن دارای کلیه اختیارات در حدود این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و به ویژه عهده دار وظایف ذیل است:
۱-۲۳) حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی اعضاء .
۲-۲۳) افتتاح و یا بستن هر گونه حساب بانکی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری .
۳-۲۳) خرید و فروش و اجاره و استیجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقول و غیر منقول .
۴-۲۳) حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان بنا به درخواست اعضاء و حکمیت مورد اشاره در بند ۱۲-۶ اهداف انجمن .
۵-۲۳) انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمائی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .
۶-۲۳) استخدام ، عزل و نصب پرسنل اداری و دفتری انجمن و تعیین حقوق و مزایای آنان .
۷-۲۳) دعوت مجامع عمومی طبق اساسنامه .
۸-۲۳) تهیه و ارایه گزارش سالیانه به مجمع عمومی عادی .
۹-۲۳) تهیه و تنظیم صورتهای مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارایه به مجمع عمومی .
۱۰-۲۳) تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی .
۱۱-۲۳) در صورت لزوم اخذ وام از اعضاء و یا بانکها برای فعالیتهای انجمن .
۱۲-۲۳) هیات مدیره می تواند برای انجام امور انجمن کمیته های ویژه ای تشکیل دهد و اعضاء کمیته ها را از بین اعضاء انجمن و به تعداد مناسب انتخاب نماید و به آنها ماموریت دهد . سرپرستی انجام وظایف کمیته ها با هیات مدیره است و برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضاء هیات مدیره به عنوان رابط هیات مدیره در کمیته حضور می یابد . برخی ازکمیته های ویژه مورد بحت بشرح ذیل می باشند :

۱- کمیته پذیرش اعضاء
۲- کمیته بررسیهای مالی و بازرگانی
۳- کمیته منابع انسانی وآموزش
۴- کمیته حقوقی و حل اختلاف
۵- کمیته فن آوری اطلاعات
۶- کمیته تحقیق و توسعه
۷- کمیته رفاهی و ورزشی
تبصره ۱ : اعضاء کمیته ازبین خود یک نفر را به سمت دبیر کمیته انتخاب و به هیات مدیره معرفی می نمایند . دبیر کمیته موظف است خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه و به امضاء اعضاء رسانده و یک نسخه از صورتجلسه فوق را به عضو رابط هیات مدیره انجمن ارائه نماید .
۱۳-۲۳) هیات مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و وظایف اجرائی خود را به دبیر انجمن واگذار نماید .

مــاده ۲۴- وظایف رئیس هیات مدیره
۱-۲۴) دعوت اعضاء هیات مدیره به تشکیل منظم جلسات و اداره جلسات مربوطه .
۲-۲۴) مراقبت در حسن جریان امور انجمن .
۳-۲۴) ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجراء .
۴-۲۴) انجام سایر مواردی که طبق قوانین جاری برعهده رئیس هیات مدیره می باشد .

مــاده ۲۵- وظایف دبیر انجمن
دبیر انجمن ، ریاست امور دبیر خانه را عهده دار بوده و مسول تشکیلات اجرائی انجمن میباشد و وظایف وی بشرح ذیل است :
۱-۲۵)استخدام یا به کار گماردن کارکنان انجمن و در صورت لزوم انعقاد قرارداد با مشاور و کارشناس پس از تصویب هیات مدیره .
۲-۲۵) انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن .
۳-۲۵) اجرای مصوبات وتصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن .
۴-۲۵) تهیه و تنظیم گواهی عضویت متفقاً با امضاء خود و رئیس هیات مدیره و مهر رسمی انجمن .
۵-۲۵) دبیر انجمن موظف است کلیه مصارف ، هزینه ها وحقوق کارکنان انجمن را طبق بودجه مصوب و از محل منابع مالی انجمن ، پرداخت نماید .

مـــاده ۲۶- وظایف خزانه دار انجمن
خزانه دار مسول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار را بر طبق ماده ۲۳ اساسنامه انجام خواهد داد و سایر وظایف وی بشرح ذیل می باشد :
۱-۲۶) نظارت در اداره امور مالی انجمن شامل تنظیم اسناد و دفاتر ، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها و تهیه و تنظیم دفاتر مالی .
۲-۲۶) کنترل و نظارت بر وصول ورودیه ها ، حق عضویتها و کمکهای مالی و ارائه گزارشات لازمه به هیات مدیره .
۳-۲۶) تهیه و تنظیم صورتهای مالی انجمن جهت ارائه به هیات مدیره و بازرسان .
۴-۲۶) نظارت برخرید و فروش و هر نوع عملیات مالی .
۵-۲۶) پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .
۶-۲۶) کنترل بودجه و تطابق آن با عملکرد انجمن و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به هیات مدیره انجمن.
تبصره ۱ : خزانه دار موظف است در هر مورد بنا بر تقاضای بازرس و یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد .

بازرس

مـــاده ۲۷ – انتخاب بازرس و یا بازرسان
مجمع عمومی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل از بین اعضاء برای مدت یکسال انتخاب می نماید . تا براساس وظایف خود عمل نماید . ضمنا انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره ۱: در صورت استعفاء ، عزل ، فوت و یا ….. بازرس اصلی ، بازرس علی البدل بجای وی انجام وظیفه خواهد نمود .

مـــاده ۲۸- شرایط انتخاب بازرسان
۱-۲۸) داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
۲-۲۸) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .
۳-۲۸) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .

مـــاده ۲۹- وظایف و اختیارات بازرس و یا بازرسان
۱-۲۹) نظارت و رسیدگی به دفاتر ، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن در حدود مقررات این اساسنامه .
۲-۲۹) رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیات مدیره یا مجمع عمومی.
۳-۲۹) اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ این اساسنامه .
۴-۲۹) رسیدگی و تهیه و ارایه گزارش کتبی مبنی بر صحت و سقم صورتهای مالی و عملکرد سال مربوطه به مجمع عمومی طبق ماده ۱۵۰ قانون تجارت .

مـــاده ۳۰- سال مالی انجمن
سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می باید.

فصل چهارم – انحلال و مقررات مربوط به آن

مــاده ۳۱- موارد انحلال انجمن
در موارد ذیل انجمن منحل میگردد :
۱-۳۱) براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده .
۲-۳۱) بر اساس رای قطعی صادره از طرف مراجع قضایی کشور .

مــاده ۳۲- اداره امور انجمن پس از انحلال
به منظور اداره امور انجمن پس از انحلال ، هیات تصفیه مرکب از ۳ نفر از بین اعضاء/ انجمن انتخاب می شوند . چنانچه انحلال انجمن از سوی محاکم قضائی اعلام شود ، محکمه هیات تصفیه را تعیین خواهد نمود . هیات تصفیه هماهنگی لازم را با نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص وضعیت مالی انجمن انجام خواهد داد .

مــاده ۳۳- سایر موارد
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است . تابع قواین و مقررات جاری کشور خواهد بود .

مــاده ۳۴
این اساسنامه در ۳۴ ماده و ۲۶ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .