صفحه اصلی » هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا دیداری

سمت: رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: اسماعیل خدابخشی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: مالک نیری

سمت: دبیر انجمن و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کنگیا

سمت: خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: احمدرضا سبزعلیان

سمت: عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: شهرام دهداری

سمت: عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمدرضا رعنایی

سمت: عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محسن انصاری

سمت: بازرس