background

اخبار و اطلاعیه ها

دومین جلسه مجوز تردد خودروهای پخش بدون محدودیت مکانی و زمانی در شیراز

بنا به دعوت شورای اسلامی شهر شیراز از هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ با حضور جناب آقای مهندس نیری دبیر محترم انجمن وجناب آقای رعنایی عضو هیئت مدیره وآقای خورشیدی مدیر اجرایی انجمن صنعت پخش فارس و با حضور جناب آقای مهندس تذروی عضو شورا اسلامی و ناظر بر سازمان حمل ونقل و رئیس سازمان حمل ونقل بار شهری و معاون شهردار در سازمان ترافیک شهری ورئیس کانون انجمن صنفی باربری و اتاق اصناف ورئیس کمیسیون عمران شهرداری ، در خصوص مجوز تردد خودروها در محدوده زمانی ومکانی شیراز برگزار گردید ، و پس از بحث وبررسی در جلسه مقرر گردید که جهت استفاده وبررسی پیشنهادات حاضرین جلسه به هفته دیگر موکول گرددتا نظرات وپیشنهادات به شورا ارسال نمایند، امیداست با حضور نمایندگان انجمن صنعت پخش و نظرات اصلاحی موثر آنها مانند گذشته با پشتیبانی وحمایت همه جانبه اعضا مدافع حقوق شرکت های پخش در این شورا باشند.