background

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه مجوز تردد خودروهای پخش بدون محدودیت مکانی و زمانی در شیراز

جلسه ای مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ با حضور هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش فارس وتعدادی از نمایندگان شرکت های پخش با جناب آقای تذروی عضو شورای شهر شیراز وناظر سازمان حمل ونقل شهری ،در خصوص مجوز تردد خودروها درمحددوه ترافیکی با اخذ عوارض در مناطق مختلف شیراز برگزار گردید که مورد موافقت اعضا انجمن صنعت پخش قرار نگرفت ومقرر گردید در صحن شورای شهر دوباره به بحث وبررسی گذاشته شود.