background

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه هم اندیشی با مدیران شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی عضو انجمن صنعت پخش فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویر احمد 99/04/01

روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ جلسه ای با حضور اعضامحترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش و مدیران محترم شرکت های دارویی وتجهیزات پزشکی در محل دفتر انجمن صنعت پخش برگزار گردید.در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس نیری دبیروعضو هیئت مدیره محترم انجمن صنعت پخش فارس ، مسائل ومشکلات شرکت های دارویی و آرایشی وبهداشتی وتجهیزات پزشکی از جمله مطالبات آنها از داروخانه ها ودانشگاه علوم پزشکی شیراز ومجموعه تحت آن معاونت وبیمارستان ها را مورد بحث وبررسی قرار دادند . در پایان جلسه مدیران با پرسش وپاسخ در زمینه های مختلف مشارکت نمودند. همچنین مدیران در انتخابات تعیین دبیر کمیته دارویی مشارکت نمودند ،که پس ازرای گیری،جناب آقای مهندس احمدرضا سبزعلیان مجددا بعنوان دبیرکمیته دارویی وجناب آقای بهمن صدر نیز بعنوان جانشین دبیرکمیته دارویی انتخاب گردیدند.